תודוא
םישרודה םימושיי תלעפה תרשפאמו םלועבו ץראב תואטיסרבינואה הנומש תא תרשקמ תיא"בחמה תשרה
.הטיסרבינוא לכב הדוקנ לכ לא הובג בצקב ואדיו בוליש תרשפאמ וז תלוכי ,םיהובג ספ יבחור
תובלושמ הדימל תביבס תועיצמו םיהובג ספ יבחור תושרודה הדימלל תויגולונכט רפסמ תומייק
יתש לומ ואדיוה טקייורפ תרגסמב א"בחמב תונחבנ ולא תויגולונכט.םינותנו וידוא ,ואדיו
ל"טימ ,ץראב םיימדקא תודסומו תואטיסרבינואה ללכ תא תתרשמה ספ תבחר תשר ,ןליא תשר ;תודיחי
.הדימל תויגולונכטב םישומיש תמדקמה

ואדיוה טקייורפ תורטמ
הדימלה תוכרעמב םבולישו וידוא ואדיו ימושייל יאטיסרבינוא ןיב עדי זכרמכ שמשל
תואטיסרבינואה ףותישב תושדח תויגולונכטב שומישו הניחב ,יוסינל תיגולונכט המרופטלפ
הדימלה יכרוצל תוכרעמה תמאתהו תושירד תרדגה