תארוהב הכימתל טנרטניא תססובמ תרזובמ תנווקמ תכרעמ
תואירבה יעדמל הטלוקפב היגולוטסיה
ןוירוג-ןב תטיסרבינוא - לקניפשרה לכימ ר"ד ,סניקמוט ןרוא ר"ד ,ץיבוביל אביקע
הנש ידימ .םינושה תואירבה תועוצקמ דומילל דוסי ןבא הווהמ היגולוטסיהב סיסבה סרוק :אובמ
תועש ףקיהבו תומרב היגולוטסיהב םיסרוק תואירבה יעדמל הטלוקפב םידימלת 500 כ םידמול
םיאשונ דומילל םיינויע םישגפמ ללוכ ,ולא םיסרוק לש יתרוסמה הארוהה ןפוא .תונוש
.היפוקסורקימה תדבעמב הדבעמ ישגפמו ,םייטרואית
הדימל תכרעמב תכמתנ תילטנורפה הארוהה וב היגולוטסיה תארוהל שדח לדומ םיגיצמ ונא :תוטיש
.[12]תילאוטריו היפוקסורקימ תכרעמבו , [11]טנרטניא תססובמ תינורכניס-א תרזובמ-תנווקמ
.בשחמה תועצמאב םייגולוטסיה םיכתחב הייפצ תרשפאמה הטיש הניה תילאוטריו היפוקסורקימ
ב םינסחואמה ,םייגולוטסיה םיכתח לש ההובג היצולוזרב תוילטיגיד תויומד םניה םיכתחה
םינוש דוקימ ירושימו םיביטקייבואב תולכתסה םירשפאמו ,Multiple Resolution File Format
,הדבעמה ירועישב םיליעפ םיפתתשמל םידימלתה לש םתכיפהמ םצעומ הדימלה ךילהת .[2, 3, 5, 10]
ללוכה דמלנה רמוחה לע רוזחל תורשפאה ןמו םיפצנה םיטרפב םיכירדמו םיתימע ףתשל תלוכיה ןמ
תרגסמב הז שדח לדומ ונמשיי .[1, 8, 9]תיבהמ רועישה םותב םג םיכירדמה תוינפהו תורעה תא
לש הנושארה ותיצחמב הארוהה .האופרל רפסה תיבב הנושאר הנש ידימלתל היגולוטסיהב סרוק
לש הינשה ותיצחמב .(תיטפוא היפוקסורקימ תודבעמ + םירועיש) יתרוסמה לדומה פ"ע התשענ סרוקה
תכרעמ תועצמאב ןכ םג התשענ סרוקה לש םויסה תניחב .ליעל ראותמה לדומה םשוי סרוקה
ללוכה בשחוממ ןולאש תועצמאב תמכסמ הכרעה העצוב סרוקה םויסב .תילאוטריוה היפוקסורקימה
.ישפוח ללמב תוסחייתהל תורשפאו בושמו תולאש
הכרדה ,ינויע דומיל רמוח הללכו סרוקה ךלהמ תא התוול תנווקמה הדימלה תכרעמ :תואצות
םירישי םירושיק ונבנ .םינחבו תולאש ,םייגולוטסיהה םיכתחב םיטרפל תורישי תוינפה ,תודבעמל
םע ןיידתהל םידימלתל תורשפא הנתינו ,היפוקסורקימה תכרעמב םיטנולרה םיכתחל הארוהה תודיחימ
תכרעמב שומישל הדימלה תמוקע .בשחוממה פוקסורקימה ךותמ תויומדב שומיש ךות סרוקב םיחנמה
יכ םינייצמ םידימלתהמ 97.92% .הריהמ התיה םידימלתה ברקב ןהו םירומה לצא ןה היפוקסורקימה
דחי תונווקמ הארוהה תודיחי בולישו ,דמלנה רמוחה תנבהב תיתועמשמ המורת תילאוטריוה תכרעמל
םיטנדוטסהמ 82% .יטפוא פוקסורקימב ושקתה םהב םינבמו םיאשונ תנבהב עייסמ וז תכרעמ םע
םינייצמ םיטנדוטסהמ 83.33% .עדיה לש רתוי בחרנ ףותיש תדדועמ תנווקמה תכרעמה יכ םיכירעמ
דומילל תובישח הנשי - סרוקה תליחתמ תנווקמה תכרעמה תא בלשל םיפידעמ ויהש ףא לע יכ
היפוקסורקימ תודבעמ לש םצמוצמ רפסמ בלשל ןכ לעו ,יטפוא פוקסורקימב שומישה תויונמוימ
.תיטפוא
ישעמ לוגרתו תונווקמ דומיל תודיחי , תילטנורפ הארוה ללוכה בלושמ הארוה לדומ םושיי :ןויד
.עדיה לש רתוי ליעי ףותיש םג ומכ הארוהב תודיחא רשפיא תילאוטריוו היפוקסורקימ תכרעמב
ןכות לעב בכרומ אשונ תארוהב בר ןורתי הקינעמ וזכ תבלושמ דומיל תטיש יכ םיאצומ ונא
.פוקסורקימ םע הדובעב תוישעמ תולוכיו עדי תיינקהב ךרוצ ללוכה בר ילאוזיו

References

1. Black VH, Smith PR, Increasing active student participation in histology. Anat Rec. 2004 May;278B(1):14-7.

2. Bacus Laboratories: http://www.bacuslabs.com

3. University of Iowa Virtual Slide Box: http://www.path.uiowa.edu/virtualslidebox/

4. Cotter JR. Laboratory instruction in histology at the University at Buffalo: recent replacement of microscope exercises with computer applications. Anat Rec. 2001 Oct 15;265(5):212-21.

5. Glatz-Krieger K, Glatz D, Mihatsch MJ. Virtual slides: high-quality demand, physical limitations, and affordability. Hum Pathol. 2003 Oct;34(10):968-74.

6. Heidger PM Jr, Dee F, Consoer D, Leaven T, Duncan J, Kreiter C. Integrated approach to teaching and testing in histology with real and virtual imaging. Anat Rec. 2002;269(2):107-12.

7. Kumar RK, Velan GM, Korell SO, Kandara M, Dee FR, Wakefield D. Virtual microscopy for learning and assessment in pathology. J Pathol. 2004 Dec;204(5):613-8.

8. Marchevsky AM, Relan A, Baillie S. Self-instructional "virtual pathology" laboratories using web-based technology enhance medical school teaching of pathology. Human Pathology. 2003 May;34(5):423-9

9. Reid WA, Harvey J, Watson GR, Luqmani R, Harkin PJ, Arends MJ. Medical student appraisal of interactive computer-assisted learning programs embedded in a general pathology course. Journal of Pathology. 2000 Aug;191(4):462-5.

10. S S Cross, T Dennis, R D Start. Telepathology: current status and future prospects in diagnostic histopathology. Histopathology 2002 41:2 p. 91

11. קורס היסטולוגיה לתלמידי רפואה שנה א' : http://hl.bgu.ac.il

12. Ben-Gurion University’s WebSlide-Server™(Bacuslabs inc.): http://webslide.bgu.ac.il