הזיקה בין תמיכות מרצה ובין חשיבה מטה-קוגניטיבית של סטודנטים בפורום מתוקשב

ד"ר ריקי רימור,  ענת קלעי - אוניברסיטת בן-גוריון

 

בד בבד עם העלייה בשימוש באתרי למידה אקדמיים גובר הצורך בתמיכות מרצה באמצעות פורומים מתוקשבים הנלווים לאתרים. בסביבה מתוקשבת עוברת אחראיות רבה ללמידה לידי הלומד, והמפגש בין מורה ולומד נושא אופי של הדרכה, בקרה והכוונה. במערך יחסים שכזה, יש חשיבות רבה לתהליכי משוב ועולה העניין במחקר העוקב אחר תהליכים אלה ובאפיונם. בניית מערך של תמיכות מרצה באתרי הלמידה הנו חלק אינטגרלי וחיוני ממימשק אתר ומאיכותו הפדגוגית כמלווה למידה מרחוק. איכותה של למידה נמדדת גם לפי רמת החשיבה שבה מעורבים הסטודנטים. למידה בסביבה מקוונת תובעת יכולת מטהקוגניטיבית. מטהקוגניציה נמצאה כמנבא הטוב ביותר לתוצאות אקדמיות (2001 ,Anderson). ההנחה היא כי תלמידים עם יכולת כזו יצליחו יותר בסביבות מקוונות.

 

המחקר הנוכחי כולל 68 סטודנטים לחינוך בקורס מקוון באוניברסיטה.  בדקנו משובי מרצה מחד, ומדדי חשיבה מטהקוגניטיבית של הסטודנטים מאידך.  זיהינו דפוסים של משובי מרצה בעזרת כלי שפותח למטרה זאת[1]. הממצאים מציגים את התפלגות המשובים בארבע רמות: טכנית, תכנית, מבנית,  וברמה המטהקוגניטיבית. 43% מכלל משובי מרצה לסטודנטים נמצאו ברמה המטהקוגניטיבית, כמו: דגש על תהליך, רציונאל דידקטי, עידוד רפלקסיה.

במקביל,  בדקנו באיזו מידה מבטאים גם הסטודנטים חשיבה ברמה מטהקוגניטיבית. ערכנו ניתוח תוכן של הפורום המתוקשב באמצעות  "הכלי לניתוח מדדים מטהקוגניטיבים בפורום מתוקשב" (רימור וקוזמינסקי, 2002).  חשיבה ברמה מטהקוגניטיבית מבטאת מודעות לתהליכי הלמידה. תלמידים הערים למהלך הלמידה שלהם פועלים לחפש מידע, מתדיינים בעזרת המשובים שברשותם, מעריכים את התוצאות ומפקחים על התקדמותם. סטודנטים אלה נמצאו כבעלי רמה גבוהה של מודעות מטהקוגניטיבית.  במחקר שנעשה על למידה מרחוק נמצא כי תלמידים מתקשים לעיתים קרובות להפעיל תהליכים מטהקוגניטיביים, וכי דבר זה מלווה בתוצאות לימודיות חלשות ( Bernet, 1993 &   .(Bugbee מתוך כך גוברת איפוא חשיבות המשוב של המורה בסביבה מתוקשבת בכלל, ותמיכתו בתהליכי חשיבה ברמה המטהקוגניטיבית, בפרט.  במהלך ההרצאה נציג את הקשר בין משובי המרצה ומדדי חשיבה מטהקוגניטיבית של הסטודנטים בפורום. תרומתו הייחודית של המחקר  היא בהערכת הזיקה הפדגוגית בין שניהם ובהשלכותיה המעשיות לניהול אפקטיבי של פורומים אקדמיים.

 

מקורות

 

נחמה, ט; קלעי, ע; ורימור, ר. (2005). סוגים ורמות של תמיכת מורה בתלמידים בסביבת למידה מתוקשבת: טיפולוגיה של "פיגומים" (scaffolding). כנס מו"ח. מרץ 2005.

            

 

Anderson, M.D. (2001). Individual Characteristics and web-based courses. In: C.R. Wolfe (Ed.), Learning and Teaching on the World Wide Web. ( pp. 47- 68). Academic Press. San Diego. 2001.

 

Bernt, F.M., & Bugbee, A.C, jr. (1993). Study practices and attitudes related to academic success in a distance learning programme. Distance Education, 14, 97-113.

 

Buttler, D. L., Winne, P. H. (1995). Feedback and self-regulated learning: A theoretical synthesis. Review of Educational Research, 65, 245-281.[1] (נחמה, קלעי,  רימור 2005)