שיקולים משפטיים בקביעת מדיניות להוראה מתוקשבת

ד"ר ויקטור ח. בוגנים - מכללת שערי משפט ואוניברסיטת חיפה

בקביעת המדיניות להוראה מתוקשבת יש לקחת בחשבון שיקולים משפטיים מגוונים במטרה לעמוד בהסדרים שנקבעו בדין, אך גם כדי למזער סיכונים משפטיים לתביעות ולנשיאה באחריות משפטית. השיקולים המשפטיים שיש להידרש אליהם כוללים, בין השאר: סוגיות של זכות יוצרים; הגנת הפרטיות; מניעת הטרדות ואמרות פוגעות; עמידה בדרישות חוקיות של אבטחת מידע ועוד. בנוסף, יש לקבוע מדיניות באופן שהחשיפה לסיכוני התביעה של המוסד עקב השימושים בסביבות ההוראה המתוקשבת, לא תמציח חבות משפטית עקב פגיעה בזכויות או עקב אחריות הנובעת מכך שהמוסד תרם או איפשר פעילות פוגעת בסביבה המתקושבת. ההרצאה מבקשת לדון במקצת מן הסוגיות האמורות.

יצירתה של סביבת הוראה מתוקשבת מעוררת שאלות נכבדות בדיני זכות יוצרים. בראש ובראשונה, עומדת בפני המפתחים של סביבת הלמידה האבחנה הקריטית בין שימושים מותרים ביצירות ובחומרים המוגנים בזכות יוצרים, כך שייחשבו כעומדים בקני-המידה של "שימוש הוגן", ובין שימושים המחייבים קבלת רשיונות מבעלי זכות היוצרים. שאלות נוספות קשורות בשאלת הבעלות בחומרים הנוצרים לקורסים המתוקשבים. אולם, נראה כי אחת הסוגיות הקשות יותר היא שאלת האחריות העקיפה של המוסד האקדמי להפרות זכות יוצרים שבוצעו באמצעות מערכות התיקשוב של המוסד.  כלומר, הטלת אחריות "תורמת" על המוסד האקדמי. למשל, בעקבות הפצה אסורה של יצירות המוגנות בזכות יוצרים, אשר בוצעה על ידי תלמידים תוך שימוש במשאבי תיקשוב שהועמדו לרשותם על ידי המוסד. 

אחריות עקיפה של המוסד האקדמי לפעולות הזולת יכול ותעלה לדיון גם בהקשרים נוספים. המוסד האקדמי עלול להיתבע, ואף להימצא אחראי בנסיבות מסויימות, בגין פגיעה בפרטיות, פרסום לשון הרע או הטרדה מינית עקב פעילות של תלמידים בקבוצות דיון המתנהלות בסביבת ההוראה המתוקשבת.  המדובר בסוגיה שזכתה לדיונים סוערים תחת הכותרת של "אחריות ספקי אינטרנט". המוסד האקדמי הוא "ספק אינטרנט" העלול לחוב באחריות. למדיניות המוסד ולנקיטת אמצעים לשם מניעת הפגיעות, לרבות באמצעות הסברה הולמת, יש משמעות בקביעת האחריות המשפטית הנדונה. מכאן, החשיבות בהכללת שיקולים משפטיים בקביעת מדיניות ובקביעת תנאי השימוש בסביבות ההוראה המתוקשבת. יישום מושכל של מדיניות, כאמור, עשוי לצמצם במידה ניכרת את הסיכונים המשפטיים.

 

 מקורות עיקריים

כללי

ü       חוק המשבים, תשנ"ה – 1995

ü       חוק הגנת הפרטיות, תשמ"א – 1981 

§         EDUCAUSE/Cornell Institute for Computer Policy and Law
[URL: http://www.educause.edu/icpl/]

§         S. Waterhouse & R. O. Rogers, "The Importance of Policies in E-Learning Instruction", EQ – EDUCAUSE Quaterly, 27 (3), 2004.
[URL: http://www.educause.edu/apps/eq/eqm04/eqm0433.asp]

זכות יוצרים

ü       חוק זכות יוצרים, 1911; פקודת זכות יוצרים, 1924 [תיקונים

ü       תזכיר חוק זכות יוצרים, תשס"ד – 2003

ü       ניבה אלקין-קורן, "הוראה בסביבה דיגיטלית וזכויות יוצרים במוסדות להשכלה גבוהה", המשפט גיליון 17 (פברואר 2004), 20

§         Technology, Education and Copyright Harmonization Act (TEACH Act, US Federal Law, 2002)

§         Digital Millenium Copyright Act (DMCA, US Federal Law, 1998)

אחריות ספקי אינטרנט

ü       ת"א 7830/00 בורוכוב ארנון נגד פורן אלישי (שלום כפר סבא, 14 ביולי 2002)

ü       אחריות ספקי שירותי אינטרנט – פרק רביעי בדו"ח הוועדה לבדיקת בעיות משפטיות הכרוכות במסחר אלקטרוני (משרד המשפטים, מאי 2004)

§         Telecommunications Act of 1996, § 502 (US Fedeal Law)