שינויים קונספטואליים בתהליכי הערכה של סטודנטים בקורסים מתוקשבים

ד"ר דן בוכניק, גולן כרמי - אוניברסיטת בר אילן 

 

גיוס טכנולוגיות מתקדמות לצורכי חינוך והשכלה חוללו שינויים יסודיים בקונספציות פדגוגיות ועדכונים בנוגע לתפיסות לימודיות. עם זאת, דומה כי מרכיב ההערכה של הלומדים לא הותאם לסביבת הלימוד החדשה וכמעט שאינו השתנה. קורסים מתוקשבים רבים המועברים בשיטת
E-Learning בצורה חלקית או מלאה, א-סינכרונית וסינכרונית כאחד, משעתקים את שיטות ההערכה המסורתיות הקיימות בתחום הכיתה והלימוד הפרונטלי אל מרחב הלמידה האינטרנטי רב התוכן ועתיר המידע. זאת אף שבאופן טבעי שינוי והתאמה של תהליכי הערכת הלומדים מהווה המשך ישיר לתמורות שחלו בתפיסות ההוראה ותהליכי הלמידה.

 

ברי כי תהליכי הערכה של הלומדים בקורסים מקוונים הנם מרכיב מרכזי וחשוב המשפיע על תכנון הקורס, בנייתו, העברתו ותוצאותיו. רפרודוקציה של שיטות ההערכה מסביבת הכיתה לסביבה המתוקשבת יצרה הטמעה חלקית בלבד של אסטרטגיות פדגוגיות מתקדמות הן מבחינה התפיסתית והן מבחינה יישומית. היבטים קונספטואליים של תפיסת הלומד והערכתו לא שודרגו ושיטות הערכה מתקדמות לא הותאמו לסביבות ההוראה מבוססות טכנולוגיות המידע.

 

ברם, בתקופה האחרונה גוברת המודעות לחשיבות מרכיבי הערכה של הלומדים בכלל ובקורסים המועברים ברשת בפרט. יותר ויותר מדובר כי יש לשנות את דרכי הערכה המקובלות ולהתאימן לפעילות בסביבות הלמידה המתוקשבות. סביבות אלה מציעות דרכים חדשות להערכה אישית מתקדמת של הלומד ומאפשרות מגוון רב יותר של דרכי הערכה: חלופית, תהליכית, ישירה, ביצועית, מעצבת ומסכמת; ניצול הטכנולוגיה לתהליך הערכה: מעקב ממוחשב, ניטור, התחרות אחר דפוסי הביקור באתרים, חזרות ודילוגים ועוד.

 

ההכרה בעובדה שתהליך הערכה אמור לספק הזדמנות ללמידה ולהוות חלק מהותי ממנה יוצר התפתחות של מגמה התומכת במעבר מהתבססות על שיטות הערכה מסורתיות בעלות בסיס אובייקטיבי, העושות שימוש בשיטות מדידה אמפיריות (כגון: מבחני הישגים), להתבססות על שיטות הערכה חלופיות בעלות בסיס הקשרי אשר עושות שימוש במטלות הלימוד לצורכיה.

 

לדעתנו, טרם הופנם כראוי כי למידה בעולם הווירטואלי הרב ממדי ועתיר האפשרויות תהליך הערכה אינו יכול להיות מבוסס רק על ממד אחד, אלא עליו להיות רב ממדי, מגוון ובלתי נפרד מתהליך ההוראה והלמידה כולו. שינוי אקסטנסיבי בשיטות הערכה לא יתרחש אלא אם כן תוטמע השקפה חדשה, פרוגרסיבית ושונה של כל תפיסת הלומד ברשת ובכלל זאת גם תהליך הערכת פעילותו.

 

במסגרת ההרצאה בכנס נציג זווית ראיה חדשה מבחינה קונספטואלית להבנת תפיסת הלומד, תהליך הלמידה וההערכה בקורסים מקוונים. נציע להמשיג מחדש את תהליך הערכה ומרכיביו בהתאם לתיאוריות וגישות מתקדמות של הערכת לומדים ובמרכזן תפיסת התסוויג העתידי של פסיג.

 

ביבליוגרפיה

בירנבוים, מ' (1997). חלופות בהערכת הישגים. תל-אביב: רמות. 

 

גארדנר, הווארד (1996), ריבוי אינטליגנציות: התיאוריה הלכה למעשה. ירושלים: ברנקו וייס.

גולדברג, דב (1995) המערה המודרנית מחברה ריכוזית לקהילה דיגיטלית, החברה למתנ"סים.

הרפז, י. (1998)  חינוך החשיבה, (דבר העורך), מכון ברנקו וייס לטיפוח החשיבה, עלון מספר 14, מאי 1998.

לוי, אריה (1996), פוסטמודרניזם בתחום מבחני הישגים  בתוך: אריה לוי (עורך), הערכה חלופית: הלכה למעשה. תל אביב: מכון מופיית. 11-37

 

סלומון, ג. (2000). טכנולוגיה וחינוך בעידן המידע. הוצאת הספרים של אוניברסיטת חיפה.

 

צוקר. אביגדור (1998), סביבה לימודית חדשה לקראת המאה ה-21 - הרחבת מגוון החלופות בהערכת הישגים - תכנית פדגוגית. מסמך פנימי של ביה"ס עמל, צפת.

 

פוקס, א' (1995). שינוי כדרך חיים במוסדות חינוך. צ'ריקובר, תל אביב.

 

פסיג. דוד (2000). מיומנויות וכישורי למידה עתידיים. בי"ס לחינוך, אוניברסיטת בר אילן.

 

Gitomer, D.H. (1993). Performance assessment and educational measurement. In: R.E. Bennet, & W.C. Ward (eds.), Construction Versus Choice in Cognitive Measurement. NJ: Lawrence Erlbaum.

 

Longstreet, Wilma S. & Shane, Harold G. (1993) Curriculum for a New Millennium. Allyn and Bacon.

 

Perkins, D.N., Simmons, R. & Tishman, S. (March 1989). Teaching Cognitive & Metacognitive Skills, Paper presented at the annual meeting of the American Educational research Association, San-Francisco, California.

 

Peters, T. (1998) The Circle of Innovation. A. Knopt, NewYork.

Resnick, L. (1989). Knowing, Learning and Instruction. Hillsdale, NY: Lawrence Erlbaum.

 

Shunk, D.H., & Zimmerman, B.J. (1994). Self Regulation of Learning and Performance.       U.K: Lawrence Erlbaum.

 

Valencia, S.W. (1990). Alternative assessment: Separating the wheat from the chaff. The Reading Teacher, 44 (9), pp. 60-61.

 

Wiggins, G. (May, 1989). Toward more authentic and equitable assessment. Phi Delta Kappan, pp. 703-713.

 

Wiggins, G. (1991). The Case for Authentic Assessment. American institutes for research, Eric clearinghouse on texts, measurement and evaluation, Washington.

 

Wolf, D. (1993). Assessment as an episode of learning. In: R.E. Bennet, & W.C. Ward (eds), Construction Versus Choice in Cognitive Measurement, NJ: Lawrence Erlbaum.

 

Wolf, D., Dixby, J., Glenn, J., & Gardner, H. (1991). To use their mind well: Investigating new forms of student assessment. Review of Research in Education, 17 , pp. 31-74.

 

Worthen, J.W. (Feb, 1993). Critical issues that'll determine the future of alternative assessment. Phi Delta Kappan, pp. 444-454.