בשקותמ ינויע דבור לש בוליש - The Double Blend
תישעמ םוליצ תארוהב
ןולוח יגולונכט ימדקא ןוכמ - בומהרבא המלש
םיטנדוטסה םישכור םכלהמבש םיישעמ םיסרוק תרדסב ללכ ךרדב דמלנה ןכות םוחת אוה םוליצ
םוליצה תוחתפתה םע .תונומת תספדהו חותיפ ,םוליצ לש תומישמ תועצמאב תוימושיי תויונמוימ
תונקהל אוה םוליצה תארוה ינפב םידמועה םירגתאה דחא ,יתוברתו יתרבח תרושקת םוידמכ
.תיתוזחה תוניירואה םוחתב המיאתמ תינויע הרשכה םג םיטנדוטסל
ועדוותי ותועצמאבש ינויע דבור םג םוליצה תארוהב לולכל ךרוצ שי הז רגתאל תונעיהל תנמ לע
ידכ םינוירטירק םתואב שמתשהל איה הרטמה .םימוליצ 'תאירקל' םירורב םינוירטירקל םיטנדוטסה
.תועמשמ לש םיפסונ םידבר ילעב םימוליצ רוציל ידכ ,רמולכ םימוליצ 'בותכל' םתלוכי תא קזחל
תורטמ תגשהל שמשמ אלא תויתרוסמה תויוליעפל ףילחת הווהמ וניא בושקתה גיצאש הארוהה לדומב
לדומה .סרוקה לש ישעמה יפואהו ןמזה תולבגמ ללגב ןהב לפטל ןתינ אלש תושדחו תופסונ הארוה
םיישעמה םיטביהב תקסועה תילטנורפ תיתרוסמ הארוה (Double Blend) לופכ בוליש לע ססובמ
.םוליצ לש רשקהב תיתוזח תוניירואב דקמתמה בשקותמ ינויע ביכרמו
,תויפותישו תויתצובק ,תוישיא ,תוינורכניס-א תויוליעפ ןווגמ לע ןעשנ בשקותמה ביכרמה
תוסחייתמה תורורב תורדגהב שומיש ידי לע "םימוליצ אורקל" םיטנדוטסה םידמול םתועצמאבש
.ימוליצה יומידה לש םייגשומהו םיינשרפה ,םייתדבועה םידבורל
.2005-2004 םינשב בוציעל רפסה תיבב םיסרוק השימחב רבכ םשוי הז הארוה לדומ
תודקמתה ךות םיסרוקב עצובש הכרעהה רקחממ םיאצממ םגדמו בלושמה הארוהה לדומ תא גיצת האצרהה
.סרוקב םיקפומה םירצותלו ישעמה ביכרמל תוינויעה תובשקותמה תויוליעפה ןיב היצקארטניאב
לש רשקהב םיינויע םינכת תארוה לש יביטקפא בוליש רשפאמ הז לדומ יכ תוארמ רקחמה תואצות
.םימוד םירגתא םימייק םהבש םיפסונ הארוה ימוחתב םג ומשייל תורשפאה תעצומו ישעמ סרוק

References

Barrett, T. (2003) Interpreting Visual Culture, in: Villeneuve P. (ed.) Why Not Visual Culture? Art Education, 56 (2), 6-12.
Barthes, R. (1977) The Photographic Message, in: Heath S. (ed.) Image, Music, Text: Hill and Wang, New York, 15-31.
Barthes, R. (1981) Camera Lucida, Hill and Wang, New York
Brown, S. & Cruickshank, I. (2003) The Virtual Studio, The International Journal of Art & Design Education, 22 (3), 281-288.
Carman, J. M. (2002) Blended Learning Design: Five Key Ingredients, KnowledgeNet. Retrieved Feb 10, 2005 from http://www.knowledgenet.com/pdf/Blended Learning Design_1028.PDF
Clarke, G. (1997) How Do We Read a Photograph? In: The Photograph, Oxford University Press, Oxford, 27-33.
Cohen, J. & Meskin, A. (2004) On the Epistemic Value of Photographs, The Journal of Aesthetics and Art Criticism, 62 (2), 197-210.
Dean, P., Stahl, M., Sylwester, D., & Pear, J. (2001) Effectiveness of Combined Delivery Modalities for Distance Learning and Resident Learning, Quarterly Review of Distance Education, 2(3), 247-254.
Duffy, T. M., Dueber, B., Hawley, C. L. (1998) Critical Thinking in a Distributed Environment: A Pedagogical Base for the Design of Conferencing Systems, In: Bonk, C. J. and K. S. King (Eds.), Electronic Collaborators: Learner-centered Technologies for Literacy, Apprenticeship and Discourse, Mahawah, NJ: LEA associates, 73.
Feinstein, H. (1996) Reading Images: Meanings and Metaphor, Reston, VA: The National Art Education Association.
Goin, P. (2001) Visual Literacy (photography), The Geographical Review, 91(1-2), 363-369.
Hamilton, P. (2003) Research in progress: the printmaking studio of the future in higher education? Art, Design & Communication in Higher Education, 2 (1-2), 67 - 81.
Harrison, C. (2003) Visual Social Semiotics: Understanding How Still Images Make Meaning, Technical Communication, 50 (1), 46-60.
Kellner, D. (2002) Critical Perspectives on Visual Imagery in Media and Cyberculture, Journal of Visual Literacy, 22 (1), 81-90.
Levine, L. W. (1988) : The Historian and the Icon, in: Documenting America, 1935 -1943 Fleishchhauer, C. and Brannan, B. W. (eds.) University of California Press Berkeley and Los Angeles, California, 15-42.
Lopes, D.M. (2003) The Aesthetics of Photographic Transparency, Mind, 112 (447), 433-448.
McDonald, J. & McAteer, E. (2003) New approaches to supporting students; strategies for blended learning support in distance and campus based environments, Journal of Educational Media, 28, (2 & 3), 171-188.
Myint S. K., & Atputhasamy, L. (2003). Blended learning approach in teacher education: Combining face-to-face instruction, multimedia viewing and online discussion. British Journal of Educational Technology, 34, 671-675.
Murphy, P. (2003) The hybrid strategy: Blending face-to-face with virtual instruction to improve large section courses, Teaching, Learning, and Technology Center, University of California Regents. [Online] http://www.uctltc.org/news/2002/12/feature_prin...
Newbury, D. (1997) Talking about practice: Photography students, photographic culture and professional identities, British Journal of Sociology of and Education, 18 (3), 421-34.
Perkins, D. (1999) The many faces of constructivism, Educational Leadership, 57(3), 6-11.
Raney, K.(1999) Visual Literacy and the Art Curriculum, Journal of Art & Design Education, 18 (1), 42-47.
Robbins, J. (2000) Photographic education in the digital age, RPS Journal, 140 (5), 239-241.
Ronen, M. & Langley, D. (2004) Scaffolding complex tasks by open online submission: Emerging patterns and profiles. Journal of Asynchronous Learning Networks, 8(4), 39-61. [online]: http://www.sloan-c.org/publications/jaln/v8n4/i...
Sartorius, U. (2000) Images Stronger than Words: Teaching Black and White Photography, The Technology Teacher, 59 (6), 13-16.
Sayre, R., Dunkerley S., Horton D., Fullwood M. R. (1999) Visual Literacy in Photographic Education: Four Key Elements, Exposure, 32 (2), 35-44.
Tagg. J. (1993) Contact Worksheets: Note on Photography, History and Representation, in: The Burden of Representation, University of Minnesota Press, Minnesota, 184-211.
Trachtenberg, A (1988): From Image to Story, Reading the File, in: Fleishchhauer C. and Brannan B. W. (eds.), Documenting America, 1935 -1943, University of California Press Berkeley and Los Angeles, California 51-73.
Voos, R. (2003) Blended learning: What is it and where might it take us? Sloan-C View, 2(1). Retrieved Feb 10, 2005, from http://www.aln.org/publications/view/v2n1/cover...
Walton, K. (1984) Transparent Pictures: On the Nature of Photographic Realism, Critical Inquiry, 11, 246-277.
Zenger, J., & Uehlein, C. (2001) Why Blended will Win, Training & Development, 55(8), 54-60.