תיקשוב בכוונה תחילה: מודל קונסטרוקטיביסטי ללמידה מתוקשבת באקדמיה:

 קורס מקוון מזן חדש באוניברסיטה הפתוחה

יורם עשת, לילך צ'רנוביץ, עדנה טל, איתי הראבן  - האוניברסיטה הפתוחה

 

מחקרים מצביעים על האתגרים הבאים בעיצוב קורסים ללמידה מקוונת:

  • זמינות: על חומרי הלימוד להיות מקוונים ככל האפשר, עם מינימום יציאה מסביבת הקורס המתוקשב.
  • סגנון למידה: הלמידה צריכה להיות שונה במובחן מזו שבקורס "רגיל", שינוי שיצדיק את ההשקעה הגדולה במשאבי מרצה, סטודנט ומערכת.
  • עיצוב הסביבה ההיפרטקסטואלית:  עיצוב סביבת הלמידה ההייפרטקסטואלית צריך להתאים לממצאים המצביעים על קשיי  תלמידים בלמידה לא ליניארית.
  • קריאה: על עיצוב סביבת הלמידה לתת מענה למגבלות האנושיות בקריאת טקסט ממסך ולגשר על הפער שבין טקסט דיגיטלי לטקסט מנוייר.
  • ניכור: על מעצבי קורס מתוקשב לפתח אסטרטגיות הוראתיות המגשרות על הניכור והבדידות שחשים תלמידים רבים במדיום טכנולוגי זה.

 בהרצאה יוצג מודל פדגוגי-עיצובי חדשני עבור קורסים מקוונים במלואם, המתמודד עם המגבלות הפדגוגיות, הקוגניטיביות והטכנולוגיות שמעמידה הסביבה המתוקשבת בפני לומדים. המודל מיושם במסגרת קורס לתואר שני באו"פ. הלמידה בקורס מבוססת על גישה קונסטרוקטיביסטית-תימאטית ומתרחשת תוך התנסות בפתרון בעיות אותנטיות.  במרכז הלמידה עומדים אתר קורס ומדריך למידה מקוון. נעשה מאמץ ליצור סביבת למידה המתחשבת במגבלות האנושיות של טיפול בטקסט ותמונה, ומכילה מגוון כלים טכנולוגיים המשפרים את יכולת הסטודנט להתמודד עמם online. הקורס מעוצב ב"שכבות", המאפשרות לכל תלמיד להגדיר את חומרי הלמידה שיוצגו ואת אופי הלמידה. עוצבו כלי ניווט ועריכה מגוונים המאפשרים לתלמיד טווח רחב של סגנונות למידה המתאימים לצרכיו. כמו כן פותחו פתרונות תצוגה ייחודיים המאפשרים להקטין את הפער האיכותי בין המסמך הדיגיטלי והמודפס, ומסייעים בקריאה ממסך ובשילוב טקסט מודפס ודיגיטלי בלמידה. הקורס מכיל מאגרי משאבים שפותחו במיוחד לצרכיו, כגון מאגרי מאמרים, תמונות, סרטים, הרצאות וידיאו ותוכנות עזר רבות, וכן הפניות לחיפוש וחקר ברחבי הרשת ובספריות דיגיטלית. הלמידה בקורס מחייבת שימוש נרחב בכלי תקשורת ומולטימדיה. המטלות הנן קונסטרוקטיביסטיות- אותנטיות, ומדגישות יישום של עקרונות, ניתוח ועיצוב של סביבות ממוחשבות אמיתיות.