מודל עלות-תועלת להוראה אקדמית משלבת אינטרנט

ענת כהן, פרופ' רפי נחמיאס - אוניברסיטת תל-אביב

באוניברסיטאות רבות בארץ ובעולם מתרחב שילוב האינטרנט בהוראה האקדמית (Allen & Seaman, 2004). תהליך זה כרוך בהשקעות לא מבוטלות הן מצד האוניברסיטאות והן מצד המורים ואנשי הסגל ולא פעם עולות השאלות בדבר התמורה המתקבלת מהשקעות אלו (Twigg, 2003; Curtain, 2002; Moonen, 2001). עבודת המחקר המתוארת במסמך זה, נערכת במסגרת לימודים לתואר שלישי ועוסקת בפיתוח מודל חישובי קל ליישום של מכלול העלויות וקשת התועלות של שילוב האינטרנט בתהליכי הוראה/למידה אקדמית. מטרת המחקר: לפתח, לתקף וליישם מודל עלות-תועלת כמותי של הוראה אקדמית משולבת אינטרנט, המתבסס על נתונים אמפיריים. 

המודל מתבסס הן על המחקר הרב שנעשה בתחום תועלות השימוש ברשת להוראה והן על נתונים אמפיריים של השימוש בפועל של הלמידה המקוונת ע"י סטודנטים בקורסים הנבדקים כפי שהיא משתקפת בלוגים ובנתונים הנאספים בשרתי האינטרנט.

מאפייניו המרכזיים של המודל הם: א. המודל פותח להערכת העלויות והתועלות של הוראה משלבת אינטרנט (ולאו דווקא למידה מרחוק), ב. הוא מתבסס על נתונים אמפיריים אודות שימוש הסטודנטים באתרי הקורסים, תוך שימוש בטכניקות Web-Mining, ג. הוא מספק תיאור כמותי למרכיבי עלות התועלת המרכזיים בהוראה משלבת אינטרנט בעבור סטודנטים, מרצים ואוניברסיטה, ו-ד. החישובים המתרגמים את מרכיבי עלות התועלת לערכים כמותיים הינם קלים לשימוש ומתבצעים כמעט אוטומטית. הכלי המפותח במסגרת המחקר יהיה בר יישום למקבלי החלטות ולמורים המשתמשים ברשת כדי לבחון את התועלת המופקת ואת הזיקה שלה לעלויות המושקעות.

במסגרת כנס מיט"ל 2004 הוצגה המסגרת התיאורטית שפותחה בהתאם לצרכי המוסדות להשכלה הגבוהה, המשלבות את האינטרנט בהוראה, ותוארו מרכיבי המודל. מרכיבי העלויות במודל קשורים לעלויות של תשתיות ולעלויות הוראה, ומרכיבי התועלות קשורים לשיפור איכות ההוראה, לשיפור היבטים אפיקטיביים (רגשיים), להגברת היעילות בתהליכי הוראה ולמידה ולשיפור ניהול הלמידה (לפרטים נוספים ראה Cohen et al., 2004). בהרצאה הנוכחית, נתמקד בפיתוח המכניזם החישובי, המספק תרגום כמותי למרכיבי עלות-התועלת המרכזיים של הוראה משלבת אינטרנט. מדד חישובי שונה מפותח לכל אחד ממרכיבי המודל, על מנת לאפשר את חישובו וכימותו ביחס לכל אחד מבעלי העניין העיקריים המעורבים בתהליך הלמידה: הסטודנטים, המרצים והמוסד האקדמי. 

 

מקורות מידע

Allen, E., Seaman, J. (2004). Entering the Mainstream, The Quality and Extent of Online Education in the United States, 2003 and 2004. Sloan-C™. [On-line]. Available at: http://www.aln.org/resources/survey.asp

Cohen, A., Nachmias, R. and Forkosh-Baruch, A. (2004). A Cost Effectiveness model for Web Supported Academic Instruction: Development, Validation, and Implementation. Paper for the ED-MEDIA 2004 - World Conference on Educational Multimedia, Hypermedia & Telecommunications, Switzerland.

Curtain, R. (2002). Online delivery in the vocational education and training sector: Improving cost effectiveness. Australian National Training Authority, NCVER, Australia. Available at:  http://www.flexiblelearning.net.au/productsandservices/flexibilityonlinelearning.htm       

Moonen, J. (2001). Simplified Return on Investment: a new approach. Faculty of Educational Science and Technology, University of Twente. [On-line]. Available at: http://education1.edte.utwente.nl/00FlexibleLearning.nsf/ArchiefViewform?readform