השפעת סגנונות חשיבה על תפקודי למידה בסביבה טכנולוגית וירטואלית

ד"ר דן בוכניק, גולן כרמי - אוניברסיטת בר אילן 

התרחבות השימוש בטכנולוגיות התקשוב בקורסים אקדמיים בשנים האחרונות מעלה תדיר אל קדמת המחקר את הצורך בגילוי ואפיון הגורמים המשפיעים על אפקטיביות תהליכי ההוראה והלמידה. סגנונות חשיבה ומאפיינים אישיים בלמידה הנם תחום בפסיכולוגיה חינוכית שהקהילה המדעית דנה בו רבות עוד בטרם הופיעו סביבות הלמידה המקוונות. סגנון חשיבה הוא דרך מועדפת של חשיבה. צורת ביטוי ליכולת אחת או יותר, זוהי הדרך המועדפת ע"י אדם להשתמש ביכולותיו. סגנונות חשיבה, לפחות בחלקם, מחוּבְרַתִים והנם משקפים תהליכים קוגניטיביים המבוססים על התנסויות הפרט במצבים ומטלות.

במסגרת המחקר הנוכחי רצינו לבחון כיצד מתפקדים סטודנטים בשנה א' בקורס המועבר בסביבת E-Learning ומה עמדותיהם לגבי שיטת למידה זו. המחקר בדק את השפעתם של שישה סגנונות חשיבה (ע"פ התיאוריה של Sternberg) על תפקוד, עמדות ושביעות רצון של סטודנטים כלפי למידה בשיטת E-Learning. בנוסף, נבדקה גם מידת ההשפעה של ידע אישי וניסיון קודם ביישומי מחשב ובמיומנויות אינטרנט על הישגים, עמדות ושביעות רצון, וכן השפעתם של הבדלי מגדר על שלושת משתנים אלו.

אוכלוסיית המחקר כללה 188 סטודנטים לתואר I הלומדים במסגרת ביה"ס לחינוך באוניברסיטת בר אילן. המחקר נעשה בקורס חובה "מחקר כמותי א'" המועבר בסביבה טכנולוגית א-סינכרונית באמצעות מערכת HighLearn. הנתונים הכמותיים נאספו באמצעות שני שאלונים: שאלון הבודק סגנונות חשיבה ושאלון הבודק ידע וניסיון קודם ביישומי מחשב ואינטרנט, עמדות ושביעות רצון כלפי למידה מרחוק. כמו כן, בוצעו ראיונות מובנים עם קבוצה מדגמית בת 19 סטודנטים המהווים 10% מאוכלוסיית מדגם המחקר.

ממצאי המחקר הסטטיסטי מצביעים על כך שלסגנון חשיבה קיימת השפעה על תהליך הלמידה ותוצאותיה. נמצא כי לסגנונות חשיבה מסוימים מִשְנה עדיפות בלמידה בשיטה זו על פני סגנונות אחרים. כמו כן, נמצא כי לידע אישי במחשבים ואינטרנט וניסיון קודם בשיטת הלמידה השפעה לא מבוטלת על אפקטיביות הלמידה, כן נמצאו הבדלים מגדריים. הממצאים האיכותיים במחקר איששו את הממצאים הכמותיים והאירו צדדים נוספים בתפקוד, בעמדות ובהעדפות של הסטודנטים בקורס.

בכנס יוצגו תוצאות המחקר המבוססות על ממצאי הניתוח הכמותי והאיכותי והמסקנות האופרטיביות של המחקר.

ביבליוגרפיה

הרפז, י. (1996). דבר העורך. חינוך החשיבה, 8, ירושלים: מכון ברנקו וויס לטיפוח החשיבה, משרד החינוך התרבות והספורט, עמ' 1-3.

עידן, א. (2001ב'). הדור השני של ה- E-Learning. אאוריקה, 14, ספטמבר 2001. נדלה
מתוך
WWW: http://www.matar.ac.il/eureka/newspaper14/future-2.asp

סלומון, ג. (2000ב'). טכנולוגיה וחינוך בעידן המידע. הוצאת הספרים של אוניברסיטת חיפה.

 

סלומון, ג. ופרקינס, ד. (1996). ללמוד בארץ הפלאות - מה מחשבים באמת מציעים לחינוך? חינוך החשיבה, 8, ירושלים: מכון ברנקו וויס לטיפוח החשיבה, משרד החינוך והתרבות, עמ' 34-42.

 

פוסנוט, ק. ט. (1996). קונסטרוקטיביזם: תיאוריה פסיכולוגית של למידה. חינוך החשיבה, 8, ירושלים: מכון ברנקו וויס לטיפוח החשיבה, משרד החינוך התרבות והספורט, עמ' 11-22.

 

פרקינס, ד. (1997). הטכנולוגיה פוגשת בקונסטרוקטיביזם: האם ישתדכו זו לזה? חינוך החשיבה 11 , ירושלים: מכון ברנקו וויס לטיפוח החשיבה ומשרד החינוך והתרבות, עמ' 36-40.

 

שוורץ, י. ל. (1998) טכנולוגיה ואינטלקט. מחשבים בחינוך, 44. נדלה מתוך WWW: http://www.daat.ac.il/daat/kitveyet/machshev/shwart44.htm

 

Beaudin, P. B. (1999). Keeping Online Asynchronous Discussions on Topic. Asynchronous Learning Networks, 3.

Available: http://www.aln.org/alnweb/journal/Vol3_issue2/beaudin.htm

 

Bettencourt, A. (1993). The Construction of Knowledge: A Radical Constructivist View, in Keneth Tobin. The Practice of Constructivism in Science Education. American Association for the Advasment of Science

 

Chou, C.C., (2003). Model of Learner-Centered Computer-Madiated Interaction for Collaborative Distance Learning. University of Minnesota. ERIC Clearinghouse on Information & Technology. http://www.ericit.org

Gardner R. W. (1953). Cognitive styles in categorizing behavior. Journal of Personality 22, pp. 214-233.

Gunn, C. (2003). Effective Online Teaching – How Far Do The Framework Go? School of Education, University of Auckland, New Zealand. Available:
 http://www.distance-educator.com

 

Hirumi, A. (1999). Student-Centered, Technology-Rich Learning Environments (SCenTRLE): Operationalizing Constructivist Approaches to Teaching and Learning. University of  Houston.

 

Sternberg, R. J. (1994). Thinking styles: theory and assessment at the interface between intelligence and personality. In R. J. Sternberg & Ruzgis, P.(eds.), Personality and Intelligence. Cambridge University Press.

 

Sternberg, R. J. (1997)."Thinking styles" NY: Cambridge University Press.