תמונת מצב פדגוגית של שילוב האינטרנט בהוראת קורסים

באוניברסיטת תל-אביב

ענת שמלא, פרופ' רפי נחמיאס - אוניברסיטת תל-אביב

 

השילוב המהיר של האינטרנט בהוראה האקדמית מעורר מספר שאלות מהותיות בנוגע לשימוש ומימוש הפוטנציאל הפדגוגי. השפעת הרשת על התהליך החינוכי כולל: צמיחת מודלים פדגוגיים חדשים המבוססים על מאפיינים ייחודיים של  הטכנולוגיה  (“Webagogy(; פיתוח יכולות משופרים של ארגון מידע, הצגתו והטיפול בו; הגברת תהליכי התקשורת בין סטודנטים למורים והתמיכה בלמידה שיתופית[1]. כיום, מספר רב של מרצים מאוניברסיטאות ברחבי העולם, מממשים פוטנציאל זה במהלך הוראתם האקדמית[2] [3]. קצב גידול אתרי הקורס, השוני באיכות השימוש הפדגוגי והפער שבין הציפיות למציאות, מעלה את הצורך במיפוי שיטתי של אתרי קורסים אקדמיים. היום, לאחר כעשר שנות התנסות, הספרות מלאה ב"סיפורי הצלחה" ותיאורי מקרי חקר, אך היא הלוקה בחוסר מחקרים כמותיים, שיטתיים ואמפיריים הנוגעים בשימוש פדגוגיות מבוססות רשת [4] [5]. מחקרנו בא לתת מענה לשאלות אלו ולתאר תמונת מצב פדגוגית של שילוב האינטרנט בהוראת קורסים אקדמיים, לתת מענה לשאלות רבות הנוגעות למהות שילוב טכנולוגיות המידע באקדמיה, ולתרום בהבנת חווית ההוראה ברשת – יתרונות, חסרונות ולקחים שהופקו על-ידי המרצים.

 

המחקר:

מטרה המחקר - לזהות, למפות ולאמוד את אופן שילוב האינטרנט בתהליך הוראת קורסים אקדמיים -  מגוון סוגי היישומים, היקף השימוש וכיצד סביבת הלמידה משתנה בהתאם למאפייני המרצה והקורס.

כלי המחקר - כדי לבחון זאת פיתחנו כלי מיפוי המבוסס על ארבעה ממדים: א. ממד התוכן (כגון: מבנה ואמצעי ייצוג, סוג וכמות המידע, בונה או מפתח התוכן), ב. ממד ההפעלות (כגון: סוג וכמות הפעילות, אמצעי התקשורת, משתתפי האינטראקציה), ג. ממד הניהול (כגון: ניהול תהליך הלמידה, ארגון הקורס, מידע על המשתתפים), ד. ממד סביבת הלמידה (כגון: מודל שילוב אתר הקורס, קבוצות למידה) [6].

שדה המחקר - כלי המיפוי יושם על מדגם אקראי של 202 אתרי קורס אקדמי ב- Virtual TAU, למידה אקדמית ברשת באוניברסיטת תל-אביב, בשנת הלימודים 2002/3.

 

בכנס זה נציג ממצאים ומסקנות המבוססות על חקר האתרים – נציג מידע אודות היישום הפדגוגי בכל ארבעת הממדים וכיצד אופן שילוב האינטרנט השתנה בהתאם למאפייני המרצה והקורס.

 [1]    Mioduser, D. & Nachmias, R. (2002). WWW in Education: An Overview, in Adelsberger H., Collis, B. &    Pawlowski, M. (Eds.). Handbook on information technologies for education & training (pp. 23-43). Berlin      Springer-Verlag.

[2]    Bates, T. A. W. (2000). Managing Technological Change. San Francisco: Jossey-Bass Publishers

[3]    Bonk, C. J., Cummings, J. A., Hara, N., Fischler, R. B. & Lee, S. M. (1999). A Ten Level Web Integration
      Continuum for Higher Education: New Resources, Partners, Courses and Markets.
A paper presented at Ed-      Media
1999.

[4]     Harasim, L. (2000). Shift Happens Online Education as a New Paradigm In Learning. The Internet and Higher  Education, Vol. 3 (1-2).

[5]    Nachmias, R. (2002). Research Framework for the Study of Campus-Wide Web-Based Academic Instruction  Project. The Internet and Higher Education, Vol. 5 (3).

[6]   Shemla, A. & Nachmias R. (2004). Current State of Web-Supported Courses in Higher Education. A paper
     presented at Ed-Media
2004.