הכיוון האופטימאלי בהוראה: קיוון מלא או קיוון חלקי

יצחק גילת - מכללת לוינסקי לחינוך

ד"ר רחל שגיא - מכללת לוינסקי לחינוך ואוניברסיטת בר אילן

 

ההוראה מרחוק מהווה כיום חלק בלתי נפרד מתוכנית הלימודים במוסדות להשכלה גבוהה ברחבי העולם ובישראל. מפתחי קורסים כבר לא שואלים האם לשלב למידה מרחוק אלא מהי הדרך האופטימאלית של השילוב לנוכח המגוון הרחב של טכנולוגיות העומדות לרשות המשתמשים בסביבות טכנולוגיות מתקדמות

(Bonk, 2004)

הדילמות של מפתחי הקורסים לגבי תכנון ההוראה בקורסים משלבי הוראה מרחוק מתבטאות בהיבטים רבים של שילוב הטכנולוגיה. הרצאה זו תתמקד בשתי דילמות: 1. מידת התקשוב – איזה חלק של הלימוד מתבצע באמצעות הוראה מרחוק; 2. שילוב מטלות בלמידה – כמות המטלות, אופיין (סגורות או פתוחות), אופי המשוב לסטודנט (אישי, קבוצתי, כל מטלה או באופן אקראי).

מחקרים שבדקו עמדות של סטודנטים ושל מרצים בזיקה למידת התקשוב מצאו דפוסים שונים של העדפות החל בלמידה מתוקשבת במלואה וכלה בלמידה פנים אל פנים (גילת, שגיא ויעקובי, 2004; שמעוני, קופפרברג וצימט, 2002 ; Gal-Ezer & Lupo, 2002).

בהרצאה הנוכחית נתמקד בדילמות העוסקות במידת התקשוב של הקורסים ובמבנה המטלות כפי שבאו לידי ביטוי בפיתוח קורסים ובהוראה של שני המרצים, במכללה להוראה ובאוניברסיטה. יוצגו מודלים שונים של תקשוב ושל מבנה המטלות בקורסים מתחומי דעת שונים (סטטיסטיקה ושיטות מחקר, פסיכולוגיה וחינוך). בנוסף, יוצגו ממצאי מחקר בקרב סטודנטים להוראה המראים שקיים דפוס של העדפה של צורת הלמידה המאפיין את הלומד. דפוס זה בא לידי ביטוי הן בהעדפה של צורת הלמידה וההוראה העתידית (מקוונת לעומת פנים אל פנים) והן בתפיסות למידה- הוראה (קונסטרוקטיביסטיות לעומת מסורתיות).

 

ביבליוגרפיה

 

גילת, י., שגיא, ר. ויעקובי, ט. (2004). עמדות של סטודנטים כלפי שילוב של מחשב בלמידה. דוח מחקר מכללת לוינסקי לחינוך.

 

שמעוני, ש., קופפרברג, ע. וצימט, ג. (2002). ההתנסות בהוראה ובלמידה בקורסים משלבי טכנולוגיה במכללת לוינסקי. דוח מחקר מכללת לוינסקי.

 

Gal-Ezer, J. & Lupo, d. (2002). Integrating internet tools into traditional CS distance education students' attitudes. Computers & Education, 38(4), 319-329.

Bonk, C. J. (2004). The perfect e-storm: Emerging technologies, enormous learner demand, enhanced pedagogy, and erased budgets. Part 1. London: UK: The Observatory on Borderless Higher Education. Retrieved March 10, 2005 from:
http://www.publicationshare.com/part1.pdf