מודל לבנייה והערכה של קורס אקדמי מקוון מצליח

הדס מלכה רוזה-זאדה, דר' דוד פסיג  - אוניברסיטת בר-אילן

 

עם התפתחות טכנולוגיות רשת האינטרנט, מזה למעלה מעשור שנים וכניסתם לתחום החינוך וההוראה, הלכו והתגבשו אסטרטגיות הוראה חדשות המאמצות מודלים של הוראה קונסטרוקטיבית והוראה שיתופית 

(Leidner, & Jarvenpaa, 1995) העושים שימוש בטכנולוגיות סינכרוניות וא-סינכרוניות (נחמיאס ומדויסר, 2001; קנאי, 1999).

אך ככל שהלכו ונתרבו סביבות ההוראה המקוונות בתחום החינוך וההכשרה, עלה הצורך וגברה הקריאה של ספקי הקורסים המקוונים לערוך מחקרים על האפקטיביות של סביבות למידה מקוונות במטרה להגדיר מהו קורס מקוון מצליח (Gilroy, Long, Rangecroff, & Tricker, 2001; Hiltz, 1993) ואלו אסטרטגיות הוראה מתאימות ומנצלות את הטכנולוגיה ביעילות מירבית (Clark, 1983; Ehrmann, 1995; Howell, Williams, & Lindsay, 2003; Owston, 1997).

למרות המחקר הרב והידע שהצטבר בתחום, אין עדיין סטנדרטים ברורים ומוסכמים להערכה או בניה של קורס אקדמי מקוון, וחסר מעקב שיטתי ומבוקר המנסה להציע כלי הבוחן את האסטרטגיות הפדגוגיות החדשות והתכנון שלהן בסביבה הוירטואלית  (בלר ואור, 2000 Deuble, 2003; ;2002 ,Blomeyer). כיום רוב הקורסים המקוונים נבנים על סמך אינטואיציה אישית או ניסיון של סגל הוראה או אף על סמך המלצות שעלו מתוך מחקר שבוצע בתוך מוסד מסוים, ולא מתוך עקרונות אובייקטיבים תיאורטיים מוצקים (נחמיאס ומיודוסר, 2001Saba, 2001 ; ;2003 ,Jones, & Stewart).

לאור המצב ב"שדה" והקריאות העולות מצד ספקי הקורסים והספרות המחקרית, אנו מציעים:

1.        מודל לבניית קורס אקדמי מקוון מצליח. מודל אשר מבוסס על תיאוריות וממצאי מחקרים שנערכו עד כה ומציג את המרכיבים והמאפיינים העיקריים שיהוו סטנדרטים לבניית קורסים אקדמיים מקוונים. על בסיס מודל זה, פיתחנו ואנו מתקפים בימים אלו-

2.       כלי שיבנה כשאלון שמטרתו להעריך את מידת הצלחת הטמעתן של האסטרטגיות הפדגוגיות החדשות המנצלות את הטכנולוגיה ביעילות בקורס האקדמי המקוון. 

ההרצאה תציג את המודל שפותח, את היסודות שעליהן נבנה המודל, ומרכיבי המודל ומאפייניו במונחים מעשיים. כן יוצג הכלי (שאלון) שנבנה על סמך המודל ונגזר ממנו, ונתאר את חשיבותו ותרומתו של הכלי הן מבחינה אקדמית והן מבחינה יישומית.

 

ביבליוגרפיה

בלר, מ. אור, א. (2000). טכנולוגיות למידה בשירות ההשכלה הגבוהה: מגמות והזדמנויות- למידה וירטואלית היא מציאות קיימת. בתוך: אקדמיה, (דצמבר 2000), מספר 9, 27-34.

 

נחמיאס, ר., מיודוסר ד. (2001). שילוב האינטרנט בחינוך למידה ברשת E-Learning.. בתוך: אאוריקה, כתב עת להוראת מדעים וטכנולוגיה בבית הספר היסודי, בהוצאת המרכז לחינוך מדעי וטכנולוגי אוניברסיטת תל-אביב. (ספטמבר 2001). גיליון מס' 14, 6-15.

 

קנאי, א.(1999).מודלים ללמידה מתוקשבת. בתוך: עיונים במדעים ובטכנולוגיה, אורט ישראל. (מאי 1999). גיליון 30. 3-10.

Blomeyer , R. (2002). Virtual schools and e-learning in k-12 enviroment: Emerging Policy and Practice. NCREL Policy Issues- A Research Based Analysis of Education Issues. NCREL- North Central Regional Educational Laboratory, (April, 2002), Retrieved AUG, 3, 2002, from  http://www.distance educator.com/readings/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=9555&mode=thread&order=0&thold=0

Clark, R.E., (1983). Reconsidering research on learning from media. Review of

Educational Research, 53, 445-459Deuble, P., (2003). Learning from reflections – issues in building quality online courses. Online journal of Distance Learning Administration, 6(3) [Online] Retrieved May, 4, 2004, from http://www.westga.edu/~distance/ojdla/fall63/deubel63.htm

Ehrmann, S.C. (1995). Asking the right question: What does research tell us about technology and higher learning. Washington, DC: Annenberg/CPB. [Electronic version] Retrieved May, 4, 2004, from http://www.learner.org/edtech/rscheval/rightquestion.html.Gilroy, P., Long, P., Rangecroft, M. & Tricker, T.  (2001). Evaluation and invisible student: theories, practice and problems in evaluating distance education provision. Quality Assurance in Education, 9(1), 14-22

Hiltz, S. R. (1993). The virtual classroom: A new option for learning via computer networking. Norwood, NJ: Ablex

Howell, S. L., Williams, P. B., Lindsay, N. K., (2003). Thirty-two Trends Affecting Distance Education: An Informed Foundation for Strategic Planning. Online Journal of Distance Learning Adminisatration, 6(3). [Online] Retrieved May, 4, 2004 from http://www.westga.edu/~distance/ojdla/fall63/howell63.html

Jones, D. & Stewart, S. (2003). The case for patterns in online learning. Research Center of Open and Distance Learning. Central Queensland University Rockhampton, Australia. In: Eric Clearinghouse on Information & Technology. Retrieved July, 2003 from    http://cq-pan.cqu.edu.au/david jones/Publications/Papers_and_Books/webnet99/

Leidner, D.E.,  Jarvenpaa, S.L. (1995). The use of Information Technology to Enhance Management School Education: A Theoretical view. MisQuartely, 19(3), 24-54

Owston, R.(1997). The World Wide Web: A Technology to enhance teaching and

learning. Educational Researcher, 26(2), 27-33

Saba, F. (2001). Distance Education: Covering Distance Education since 1995. [Online] Retrieved, May, 4, 2004  from: : http://www.distance-educator.com/portals/research_deintro.html