עמדות סטודנטים בבית ספר למינהל עסקים באוניברסיטת בר-אילן כלפי לימוד

 בקורס מתוקשב במלואו

פרופ' ג'פרי קנטור, ד"ר גילה קורץ - אוניברסיטת בר-אילן

 

בהרצאה המוצעת יפורטו ממצאי ראיונות עומק שנערכו  בקרב  סטודנטים מבית ספר למינהל עסקים באוניברסיטת בר-אילן שהשתתפו  בקורס מתוקשב במלואו  חשבונאות פיננסית  במחזור הראשון להוראת הקורס ב –2003 (18 סטודנטים) ובמחזור השני  ב- 2004 (79 סטודנטים). מטרת המחקר הינה  לבחון את שביעות רצונם, עמדותיהם והערכותיהם של הסטודנטים מהקורס ומהיבטים שונים הקשורים לתקשוב בשני מועדי העברת הקורס.

הגדרת קורס כמתוקשב במלואו מתבססת על עבודתם של Allen &  Seaman (2003) לפיה,  בקורס מתוקשב במלואו  80% ומעלה מהפעילות בקורס מתבצעת ברשת האינטרנט, ובדרך כלל ללא חובת מפגשים פנים אל פנים (Allen &  Seaman, 2003).

 

הקורס, חשבונאות פיננסית, פותח על ידי פרופ' ג'פרי קנטור ואף נלמד על ידו. הקורס הנו חובה, 3 שעות סמסטריאליות.  תהליך ההוראה-למידה בקורס התבצע באתר אינטרנט סגור בסיסמא למשתתפי הקורס בלבד. האתר כלל חומרי למידה טקסטואליים, הרצאות מוקלטות, הנחיות למטלות אישיות וקבוצות דיון. כמו כן עמד לרשות המרצה לוח הודעות ששמש אותו בעיקר להודעות פרוצדורליות של ניהול הלמידה. יצוין שהדגש בהוראת קורס זה היה על למידה עצמאית ועצמית (self paced; independent learner) ופחות על עבודה שיתופית (collaborative work). בסיום הקורס נערך מבחן מסכם  בקמפוס האוניברסיטה.

 

בראיונות העומק , שנערכו עם סיום הקורס,  נשאלו הסטודנטים לגבי הנושאים הבאים:

  1. מהי שביעות רצונם מהמרצה, עולם התוכן הנלמד והאופן בו  נלמד הקורס (בתצורתו המתוקשבת)?
  2. מהי שביעות רצונם ממגוון אמצעי הלמידה ובפרט מחומרי הלמידה  הטקסטואליים וההרצאות מוקלטות?
  3. כיצד מעריכים הסטודנטים את  הלמידה  בקורס מתוקשב בהשוואה לקורס פנים אל פנים?
  4. מה ממליצים ומציעים הסטודנטים לשיפור הקורס?

 

מהממצאים שיפורטו בהרצאה  מצטיירת תמונה דומה לממצאי מחקרים דומים (ראו למשל:Carey,2001; Kretovics & McCambrudge, 2002, Thurmond et al,2002 ) המרצה, עולם התוכן, חומרי הלמידה הטקסטואלים וההרצאות המוקלטות זכו לציוני הערכה גבוהים. מרבית הסטודנטים הכירו ביתרונות הלימוד המתוקשב הא-סינכרוני—גמישות בזמן ובמקום וכן נגישות לחומרי למידה עדכניים. עם זאת, הדרישה להתרגל לשיטת לימוד חדשנית תרמה להעדפת חלק מהסטודנטים לבקש לחזור ללמוד בשיטה המסורתית, פנים אל פנים.

 

השלכות ממצאי המחקר וכיווני מחקר עתידיים  יוצגו בסיום ההרצאה. 

 

ביבליוגרפיה

Allen, I. E. & Seaman, J. (2003). Sizing the opportunity: The quality and extent of online education in the United States, 2002-2003. Retrieved March 10, 2005 from: http://www.aln.org/resources/sizing_opportunity.pdf

Carey, J. M. (2001). Effective Student Outcomes: A Comparison of Online and Face- to-Face Delivery Modes. DEOSNEWS, 11(9).  (retrieved June 30, 2002: http://www.ed.psu.edu/acsde/deos/deosnews/deosnews11_9.asp)

Kretovics. M. & McCambrudge J. (2002).  Measuring MBA Student Learning: Does Distance Make a Difference? International Review of Research in Open and Distance Learning, 3(2), Available at: http://www.irrodl.org/content/v3.2/kretovics.html

            Thurmond, V. A., Wamback, K., Connors, R. & Frey, B. B. (2002). Evaluation of Student Satisfaction: Determining the Impact of a Web-Based Environment by Controlling for Student Characteristics. The American Journal of Distance Education, 16(3), 169-189.