תיתוברת תוילאוטסקטרפיהו תנווקמ תוילאוטסקטרפיה
תונמא תארוהב
ייק ש"ע ךוניחל תימדקאה - רלה הגרע ר"ד
םגד רוקסאו ,תבשקותמו תיתרוסמ ,תונמאה תודלות םוחתב דומיל תורוצ יתש ןיב הוושא תגצמב
אצת תונמאה ידומילל תוברתה יעדמ תשיג יכ גיצא דוע .תבשקותמ תונמא תודלות תארוהל ינורקע
לוכי דמולה ,םירמוחה תונימזל ףסונב ,םיבאשמב ןוכסיחל רבעמש ןוויכ בשקותמה דומילהמ תרכשנ
.רותפכ ת[ו]ציחלב המלש םלוע תנומת ביכרהל

האצותב םג םייק ינושה - תוברתה יעדמבו בשחמה יעדמב "hypertext" חנומב ןוימדה תורמל
תונעיהל םאה קר איה שמתשמה תרירבו ,תנכתמה תעיבק איה תנווקמה תוידיימה .תיביטמרופניאה
,טסקטה לש ןעמנב ,"שמתשמ"ה תדמתהבו תונרקסב ורוקמ ילאוטסקטרפיהה שופיחה דועב ,הל
.יטנבלרהו ףסונה עדימה לא עיגמ ןוימו יללכ עדי ,תויצטונוק ,תויצאיצוסא ,הריקח תועצמאבש
םדקתמ רקחמל דמולה שרדנ אל ןהב תוימדקא דומיל תומרב ךא ,ףילחת ןיא ישיאה דומילה ךילהתל
תרגסמ דמולל תעבקנ רבכ בשקותמה טמרופב .דמולה תא רישעיו ,דומילה לע לקי יטסקטרפיה םגד
.שדחמ הבכרההו ןוימה יכילהת וידיב םיראשנ םלוא ,"הדמתהו תונרקס" לש תבייחמ

םע םידמולה תא םישיגפמ ,םייתרוסמ תונמא תודלות ידומיל ומכ ,םיבשקותמ תונמא תודלות ידומיל
לולכמ תונבל םהילע ךותמ ,םירצויה לש םייחה רופיס ןכו תורוקיבה ,רקחמה ,תונמא תוריצי
,םיחותינהו תוריציה תא דרפנב םינחוב ,היירפסל םידמולה םינופ יתרוסמה דומילב .יטנרהוק
יתוברת טסקטכ ,בשקותמה דומילה .תוירואיתו םייח ירופיס ,תופטוש תורוקיב םיארוק םה דרפנבו
.html-ה טסקטל םיטסקטרפיה תדמצה תועצמאב הלא לכ לש תינמז-וב האירק רשפאמ ,ינרדומ טסופ
היינב .דומילה יכילהת ראש תא ארוקה לצא תוריתמ ךא ,רוגסה טמרופה תא תונוב הצרמה תוריחב
דמולה דבוע היהש ישיאה הדימלה ךילהת תא תמייוסמ הדימב תוקחל הלוכי סרוקה יפד לש הנובנ
יפדל םירושיק תפסוה תועצמאב – עדימה ןוימו רוזחא ,שופיח – תיתרוסמה היירפסב
וא ןמאה לש תיבה ידומע ,תורוקיב וא םירמאמ ,םיסקדניא ,תונומת) םינוש םיגוסמ תשר
גוסמ עדימ לש תיתוזחה הדמצהה אוה ,רומאכ ,בשקותמה דומילב ןורתייה .('וכו הירלג/ןואיזומה
היה ילואש ,רתוס עדימב ןנובתהל דמולה ץוליא ךכ ךותמו עדימה תונימזב הלקה ,הזל הז הנוש
בחרנ עדימ דמולה ינפב גיצי בשקותמה טמרופה יכ חינהל שי .יתרוסמ ימצע דומילב ונממ עתרנ
.וגצוהש םינותנה ךמס לע (הדימל) ולשמ הדמע שבגל ול חיניו ,ומצעב גישמ היהש הממ


:(תרחבנ) היפרגוילביב

,הימדקא ,הדש :ינשה סנכה ,"הארוה יחרפל תבשקותמ הקיטתסא תארוה תונורתי" .2004 ,הגרע ,רלה
.29.3.2004 ,ךוניחה דרשמ ,ייק ש"ע ךנויחל תימדקאה הללכמה ,ןוירוג ןב תטיסרבינוא ,בושקת

ןיבש חתמה לע ?תונמא ידומיל םיבשקתמ דציכ :הארוה יחרפל הקיטתסא תארוה" .2005 ,הגרע ,רלה
.31.5.2005 ,א"ת ,ת"פומ ןוכמ ,6 תשרב םישלוג (האצרה) "םידמולה תושירדל סרוקה תושירד
(http://golshim.macam.ac.il/golshim6new/)

Barthes, Rolan, 1973. Le Plesir du Texte. Paris: Seuil.

Barthes, Rolan, 1977. Image-Music-Text. New York: Hill and Wang.

Carpenter, B. Stephen, 2003. “Toward non-linear curriculum design: Hypertext and the preparation of teachers in art education”. VCU Emerging Technologies Day. (www.at.vcu.edu/etech/etday/papers/)

Genette, Gerard, 1982. Palimpsestes. Paris: Seuil.

Lai, Alice, 2004. “Students Online as Cultured Subjects: Prolegomena to Researching Multicultural Arts Courses on the Web”, Studies in Art Education, Fall 2004. (http://www.findarticles.com/p/articles/mi_qa378...)

McGreal, Rory, 2004. “Stealing the Goose: Copyright and Learning”, November 2004, International Review of Research in Open and Distance Learning (http://www.irrodl.org/)