ףדה תרתוכ
1 הנשמ תרתוכ
2 הנשמ תרתוכ
3 הנשמ תרתוכ
כעיחגעדיחכעגדיחת כחיגדחליכגלד