יללכ עדימ

סנכה דעומ
.9:00-17:00 תועשה ןיב ,8.06.05 ,ה"סשת ןויסב 'א ,יעיבר םויב ,םייקתי סנכה
סנכה םוקמ
ול ךומסה דלפננוז םלואבו הרבחהו חורה יעדמ ןיינבב ,בגנב ןוירוג-ןב תטיסרבינואב ךרעיי סנכה
.ןאכ שקה סופמקה תפמב הייפצל .(73 -ו 72 םיניינב)

סנכל םושירה
םדקומ םושירב תינתומ תופתתשהה ןכלו לבגומ סנכב תומוקמה רפסמ ךא ,םולשתב הכורכ הניא תופתתשהה
תחוראל החנה ישולתו ףתתשמ גת סנכל הלבקה תדמעב וניתמי שארמ םימשרנל .26.6.05 -ה ךיראתל דע
.סנכל םושירל ןאכ ץחל .סנכה תברקבש םינונזמל םיירהצ

הינחו תירובצ הרובחת
תנגרואמ העסה .סופמקהמ הכילה קחרמב תמוקממה ,"ןופצ עבש ראב" תבכרה תנחתל העיגמ לארשי תבכר
.*סנכה יאב תושרל דומעת ,הטיסרבינואל תבכרה תנחתמ
.הנמזהה תדרוהל .סנכל הנמזהה תגצהב ,סופמקל בכר תסינכ רתות ,ףסונב
.9:30 העשב אצת סנכל העסהה .9:21 העשב "ןופצ עבש ראב" תנחתל העיגמ הפיחמו א"תמ תבכרה *

תרושקת תודמע
ירתא תגצהלו ינורטקלא ראודב שומישל ,טנרטניאל רוביח םע תודמע רפסמ ודמעוי סנכה יאב תושרל
.תשרב םיסרוק

םינמז חול
14.4.05 - םירטסופו תואצרהל תועצה תשגהל ןורחא דעומ
8.5.05 - תועצהה ישיגמל תובושת חולשמ
15.5.05 - סנכה רתאב תינכת םוסרפ
31.5.05 - םושירל ןורחא דעומ