,ןויצבל הימחנ 'פורפ ש"ע ,"תימדקאה הארוהב בושקת" ,לטימ לש יעיברה יתנשה יצראה סנכה
םינמזומ סנכל .8.06.05 ,ה"סשת ןויסב 'א ,יעיבר םויב ,בגנב ןוירוג-ןב תטיסרבינואב ךרעיי
.ץראב ההובג הלכשהל תודסומב הארוהה בושקיתב םיניינעתמה לכו ימדקאה לגסה ירבח

:לולכי סנכה
(תינכותה תדעו י"ע ונמזוי) Keynote speakers לש תואצרה *
לארשיב תימדקא הארוהב בושקיתה בוליש אשונב תורצק תואצרה *
ת"תו לש ינשה ארוקה לוקל ושגוהש ,םירחבנ םיטקיורפ תגצה *
םירטסופ תכורעת *

: םיאבה םימוחתב הנדקמתת תואצרהה
תוליעי לע םיעיפשמכ ואצמנש םינוש םידמימ /םיטקפסא - הדימלה תוליעי לע בושקתה תעפשה .1
.םיבשקותמ םיסרוקב םידמול תכרעה ,הבוציעו הדימלה
הארוהל לגס תרשכה ,תלעות -תולע לש םילדומ - (הטלוקפ/סופמק תמרב) תיתכרעמ הביטקפסרפ .2
םייוניש ,הדימל תוכרעמ ילהנמ לש םישדח םירגתא ,םיידסומ ךות/ןיב הלועפ יפותש ,תבשקותמ
.'דכו םידומילה תוינכתב
,םיבשקותמ םיסרוקב םידמול תלעפהל תוטישו תושיג - תבשקותמ הארוהב תוטישו תושיג .3
.'דכו Best practices ,םיפתתשמ יבר םיסרוקב בושקת ,תיפותיש הדימלו היצקארטניא
,המודמ תואיצמ ,תויצלומיס :אמגודל - תבשקותמ הארוהב םיינשדח םייגולונכט םימושיי בולש .4
.'דכו ,(M-Learning) תדיינ הדימל ,םיינשדח םינחבמ יללוחמ

יח רודיש
.יח רודישב תשרב רדושי סנכה
ןאכ ץחל סנכה םויב רודיב היפצל