(תוגצמ+) סנכה תינכת
סנכה תודוא
תודעו
יללכ עדימ
םושיר
תואצרהל ארוק לוק
םירטסופל תויחנה
תויוסח
Program