םירטסופלו תואצרהל תועצה תשגהל ארוק לוק

,יעיבר םויב ,בגנב ןוירוג-ןב תטיסרבינואב ךרעיי ,לטימ לש יעיברה יתנשה יצראה סנכה
הארוהה בושקיתב םיניינעתמה לכו ימדקאה לגסה ירבח םינמזומ סנכל .8.06.05 ,ה"סשת ןויסב 'א
:לולכי סנכה .ץראב ההובג הלכשהל תודסומב
(תינכותה תדעו י"ע ונמזוי) Keynote speakers לש תואצרה *
לארשיב תימדקא הארוהב בושקיתה בוליש אשונב תורצק תואצרה *
םירטסופ תכורעת *

:תוירוגטק יתשב תועצה שיגהל ןתינ .םירטסופלו תואצרהל תועצה תאזב הנימזמ סנכה לש תינכותה תדעו
.תימדקא הארוהב בושקתה בולישל םיישעמ תויוסנתה וא םילדומ תוראתמה ,תוקד 20 לש תואצרה
:םיאבה םימוחתב הנדקמתת תואצרהה
תוליעי לע םיעיפשמכ ואצמנש םינוש םידמימ /םיטקפסא - הדימלה תוליעי לע בושקתה תעפשה.1
.םיבשקותמ םיסרוקב םידמול תכרעה ,הבוציעו הדימלה
ךות/ןיב הלועפ יפותש ,תלעות-תולע לש םילדומ – (הטלוקפ/סופמק תמרב) תיתכרעמ הביטקפסרפ.2
,הדימל תוכרעמ ילהנמ לש םישדח םירגתא, תידסומ תוינידמ ,תבשקותמ הארוהל לגס תרשכה ,םיידסומ
.'דכו
,םיבשקותמ םיסרוקב םידמול תלעפהל תוטישו תושיג – תבשקותמ הארוהב תוטישו תושיג .3
.'דכו Best practices ,םיפתתשמ יבר םיסרוקב בושקת ,תיפותיש הדימלו היצקארטניא
,המודמ תואיצמ ,תויצלומיס :אמגודל – תבשקותמ הארוהב םיינשדח םייגולונכט םימושיי בולש .4
.'דכו ,(M-Learning) תדיינ הדימל ,םיינשדח םינחבמ יללוחמ
.תימדקאה הארוהב בושקתה בולישל תומזוי וגצוי – םירטסופ תכורעת

:תועצהה טופישל םינוירטירק
התוכיאו העצהה תוריהב
סנכה אשונלו רחבנה םוחתל העצהה לש תויטנוולר
העצהה תוירוקמ
עדימ תורוקמב העצהה ףוקית
:םיטסופ תוגוצתלו תואצרהל םיריצקת תשגהל תויחנה
.(היפרגוילביב ללוכ אל) םילימ 300 לע הלעי אל ריצקתה ףקיה
.ריצקתה דעוימ םוחת הזיאבו הירוגטק הזיאל ןייצל שי
,דיקפת ,ימדקא ראות ,ימדקאה דסומה םש ,ה/שיגמה םש :םיישיא םיטרפ םושרל שי ריצקתה שארב
.(*ילנויצפוא) רתאה לש תבותכו ינורטקלא ראוד תבותכ ,ןופלט
הרוש חוור ,תודוקנ 12 :תוא לדוג ,David :טנופ ,Word/rtf טמרופב הבותכ תויהל העצהה לע
.יצחו
meital@mail.iucc.ac.il תבותכב תינכתה תדעול ,ל"אודב ףרוצמ ץבוקכ ריצקתה תא חולשל שי

סרוקה רתאב היפצ רשפאמה עדימ ףרצל שי ,םייפיצפס םיבשקותמ םיסרוקב תוקסועה תועצה רובע - הרעה *
.דבלב תינכתה תדעו ירבחל דעוימ אוהו יוסח ראשי הז עדימ .(המסיסו שמתשמ םש ,רתאה תבותכ)

:םינמז חול
14.4.05 -ה אוה תועצהה חולשמל ןורחאה דעומה
8.05.05 ךיראתל דע לבקתת ריצקתה תייחד/תלבק לע העדוה
22.05.05 - תוגצמ חולשמל ןורחא ךיראת