סנכה תודעו

תינכתה תדעו
סנכה ר"ויו הדעוה ר"וי -ןולוח יגולונכט ןוכמ ,ןנור יקימ 'פורפ
לטימ ר"וי - ןוירוג-ןב תטיסרבינוא ,םחש יכדרמ 'פורפ
הפיח תטיסרבינוא ,איבל באוי 'פורפ
החותפה הטיסרבינואה ,ריאי באוי ר"ד
הדוארב טרוא תללכמ ,קדנופ דוד ר"ד
ןליא-רב תטיסרבינוא ,ץרוק הליג ר"ד
ןוינכטה ,ילק לעי ר"ד
א"בחמ ,רש לגיס ר"ד
בגנב ריפס תללכמ ,יול ןומיר
ביבא-לת תטיסרבינוא ,םר תידוהי
ל"טימ להנמ ,ילאומש ילא

ןוגראה תדעו
ןולוח יגולונכט ןוכמ ,ןולא ינב
ןולוח יגולונכט ןוכמ ,סנרב היתב
ןולוח יגולונכט ןוכמ ,וסור יטומ
ל"טימ -ילאומש ילא