הכנס השנתי החמישי  של מיטל – "תקשוב בהוראה אקדמית"

קול קורא להגשת הצעות

הכנס הארצי השנתי החמישי של מיטל  "תקשוב בהוראה האקדמית", ע"ש פרופ' נחמיה לבציון

ייערך במכון הטכנולוגי חולון, ביום רביעי, י"א בתמוז תשס"ז, 27.6.07.

בכנס יושם דגש על הצגת פרויקטים שפותחו במסגרת הקול הקורא השני של ות"ת.

חברי הסגל האקדמי וכל המתעניינים בתקשוב ההוראה במוסדות להשכלה גבוהה בארץ מוזמנים להשתתף  בכנס.

 

הכנס יכלול:

§         הרצאות מוזמנות

§         הרצאות בנושא שילוב תקשוב בהוראה אקדמית בישראל

§         תערוכת פוסטרים/מצגות

 

  ועדת התוכנית מזמינה בזאת הצעות להרצאות ולפוסטרים

א.         הרצאות (20 דקות) בנושאים הבאים:

1.       תוצרי הקול קורא השני של ות"ת (ההצעה תוגש באחריות מנהל הפרויקט)

2.       גישות ושיטות בהוראה מתוקשבת (Best practices); הפעלת לומדים בקורסים מתוקשבים, אינטראקציה ולמידה שיתופית.

3.       שילוב יישומים טכנולוגיים חדשניים בהוראה מתוקשבת: סימולציות, מציאות מדומה, מחוללי מבחנים וכד'.

4.       פרספקטיבה מערכתית (ברמת קמפוס/פקולטה): מודלים של עלות-תועלת, שתופי פעולה בין/תוך מוסדיים, הכשרת סגל להוראה מתוקשבת, מדיניות מוסדית ואתגרים של מנהלי מערכות למידה וכד'.

5.       השפעת התקשוב על יעילות הלמידה; היבטים שונים שנמצאו משפיעים על יעילות  הלמידה ועיצובה, הערכת לומדים בקורסים מתוקשבים.

ב.         פוסטרים: יוזמות לשילוב התקשוב בהוראה האקדמית ותוצרי הקול קורא השני. מצגות וירטואליות של הפוסטרים יוצגו באתר מיטל.

 

תקצירי ההצעות שתתקבלנה להצגה בכנס יפורסמו בספר הכנס ובאתר מיטל.

 

קריטריונים לשיפוט ההצעות:

·       בהירות ההצעה ואיכותה

·       רלוונטיות לתחום ולנושא הכנס   

·       מקוריות וחדשנות

·       תיקוף במקורות מידע

 

הנחיות להגשת הצעות להרצאות ופוסטרים:

ההצעה תוגש בדואל: meital@mail.iucc.ac.il  כקובץ מצורף מסוג doc   או rtf בעברית או באנגלית הכולל:

·   שם ההצעה (לקטגוריה א1: שם הפרויקט/קורס)

·   שמות המגישים ושיוכם המוסדי

·   כתובת דוא"ל של המגיש הראשון

·   טלפון

·   קטגוריה ונושא (א 1-5, ב)

·   כתובת האתר וסיסמת כניסה (אם רלבנטי)

·   תקציר:  עד 500 מילים (לא כולל ביבליוגרפיה), גופן :12  Arial, רווח שורה וחצי

 

לוח זמנים:

·         המועד האחרון להגשת הצעות 20.4.07

·         הודעה על קבלת ההצעה -  עד  10.5.07

·         תאריך אחרון למשלוח מצגות  -  22.6.07