יללכ עדימ

סנכה דעומ
.9:00-17:00 תועשה ןיב ,27.6.07 ,ז"סשת זומתב א"י ,יעיבר םויב ,םייקתי סנכה
סנכה םוקמ
ןאכ שקה סופמקה תפמב הייפצל .ןולוח יגולונכטה ןוכמב ךרעיי
סנכל םושירה
םושירב תינתומ תופתתשהה ןכלו לבגומ סנכב תומוקמה רפסמ ךא ,םולשתב הכורכ הניא תופתתשהה
םושירל .ףתתשמ גת סנכל הלבקה תדמעב וניתמי שארמ םימשרנל .22.6.07 -ה ךיראתל דע םדקומ
.סנכל

הינחו תירוביצ הרובחת
דומעת ,ןוכמל תבכרה תנחתמ תנגרואמ העסה."הנגהה -ביבא לת" תבכרה תנחתל העיגמ לארשי תבכר
.*סנכה יאב תושרל
.הנמזהה תדרוהל .סנכל הנמזהה תגצהב ,סופמקל בכר תסינכ רתות ,ףסונב
.9:15 העשב אצת סנכל העסהה *

תרושקת תודמע
ירתא תגצהלו ינורטקלא ראודב שומישל ,טנרטניאל רוביח םע תודמע רפסמ ודמעוי סנכה יאב תושרל
.תשרב םיסרוק

םינמז חול
20.4.07 - םירטסופו תואצרהל תועצה תשגהל ןורחא דעומ
10.5.07 - תועצהה ישיגמל תובושת חולשמ
20.5.07 - סנכה רתאב תינכת םוסרפ