לטימ לש ישימחה יתנשה יצראה סנכה
הקספ דוע
ףסונ ףיעס