יללכ עדימ

סנכה דעומ
.9:30-17:00 תועשה ןיב ,27.6.07 ,ז"סשת זומתב א"י ,יעיבר םויב ,םייקתי סנכה
סנכה םוקמ
סופמקה תפמב הייפצל .ןולוח יגולונכטה ןוכמב ךרעיי
סנכל םושירה
םדקומ םושירב תינתומ תופתתשהה ןכלו לבגומ סנכב תומוקמה רפסמ ךא ,םולשתב הכורכ הניא תופתתשהה
םושירל .םיריצקת רפסו ףתתשמ גת סנכל הלבקה תדמעב וניתמי שארמ םימשרנל .22.6.07 -ה ךיראתל דע
.סנכל

הינחו תירובצ הרובחת
תושרל דומעת ,ןוכמל תבכרה תנחתמ תנגרואמ העסה."הנגהה -ביבא לת" תבכרה תנחתל העיגמ לארשי תבכר
.9:15-ו 8:45 העשב תבכרה תנחתמ אצת סנכל העסהה ,סנכה יאב

;דגא יווק
.צ"לשארמ 20 ,םילשורימ 404 ,א"ת תיזכרמ הנחתמ 97 ,ביבא תמרמ 74 ,ןופצ תבכר תנחתמ 73
;ןד יווק
רמושה לתמ 43 ,א"ת ףוגנזיד בוחרמ 1

.סנכה יאבל סופמקה תיינחל בכר תסינכ רתות

םינמז חול
20.4.07 - םירטסופו תואצרהל תועצה תשגהל ןורחא דעומ
16.5.07 - תועצהה ישיגמל תובושת חולשמ
25.5.07 - סנכה רתאב תינכת םוסרפ
22.6.07 - םושירל ןורחא דעומ