ךרעיי ןויצבל הימחנ 'פורפ ש"ע ,"תימדקאה הארוהב בושקת" לטימ לש ישימחה יתנשה יצראה סנכה
.27.6.07 ,ז"סשת זומתב א"י ,יעיבר םויב ,ןולוח יגולונכטה ןוכמב
.ת"תו לש ינשה ארוקה לוקה תרגסמב וחתופש םיטקיורפ תגצה לע שגד םשוי סנכב
םינמזומ ץראב ההובג הלכשהל תודסומב הארוהה בושקתב םיניינעתמה לכו ימדקאה לגסה ירבח
.סנכב ףתתשהל

:לולכי סנכה
תונמזומ תואצרה *
לארשיב תימדקא הארוהב בושקת בוליש אשונב תואצרה *
תוגצמ/םירטסופ תכורעת *

: םיאבה םימוחתב הנדקמתת תואצרהה
:םיאבה םיאשונב (תוקד 20) תואצרה
(טקיורפה להנמ תוירחאב שגות העצהה) ת"תו לש ינשה ארוק לוקה ירצות .1
,םיבשקותמ םיסרוקב םידמול תלעפה ;(Best practices) תבשקותמ הארוהב תוטישו תושיג .2
.תיפותיש הדימלו היצקארטניא
יללוחמ ,המודמ תואיצמ ,תויצלומיס :תבשקותמ הארוהב םיינשדח םייגולונכט םימושיי בוליש .3
.'דכו םינחבמ
ךות/ןיב הלועפ יפותש ,תלעות-תולע לש םילדומ :(הטלוקפ/סופמק תמרב) תיתכרעמ הביטקפסרפ .4
.'דכו הדימל תוכרעמ ילהנמ לש םירגתאו תידסומ תוינידמ ,תבשקותמ הארוהל לגס תרשכה ,םיידסומ
הדימלה תוליעי לע םיעיפשמ ואצמנש םינוש םיטביה ;הדימלה תוליעי לע בושקתה תעפשה .5
.םיבשקותמ םיסרוקב םידמול תכרעה ,הבוציעו

תוילאוטריו תוגצמ .ינשה ארוק לוקה ירצותו תימדקאה הארוהב בושקתה בולישל תומזוי :םירטסופ
.לטימ רתאב וגצוי םירטסופה לש