םירטסופ יגיצמל תויחנה
:רטסופה תודימ
מ"ס 120 = הבוג
מ"ס 90 = בחור

:ליכת רטסופה לש הנוילעה תרתוכה
תבותכ ,דסומה םש ,םי/רבחמה םש ,רטסופה אשונ

םיטנופ ילדג) רטמכ לש קחרממ האירק רשפאיש תויתוא לדוגב תויהל ךירצ רטסופב בותיכה לכ
.(הלעמו 24 תורתוכלו הלעמו 18 טסקטל
וברת לאו תיזכרמה הלאשב ודקמתה ,לפטמ רקיע איצוהל ודיפקה ,רטסופל רמאמה תא דבעל םכאובב
.ללמב
.9:00-10:00 תועשה ןיב סנכב ובצוי םירטסופה
.סנכה ינגראמ "ע וקפוסי רטסופה תיילתל םירזיבא
.12:15-13:15 תועשה ןיב םיירהצה תקספהב להקל חותפ ויהי םירטסופה בשומ
.16:30 העשב םויה ףוסב םירטסופה תא ריסהל שי

(שארמ םואתב) דיינ בשחמ יבג לע רטסופה תגצה
,דיינה בשחמה תא קפסי רטסופה גיצמ
,םוקמב תלעופה תיטוחלא תשרל רבחתהל ןתינ