2007 ינויב 27 ,זומת אי ,יעיבר םוי
ןולוח ,52 במולוג ,ןולוח יגולונכט ןוכמ
סנכה תינכות
6 ןיינב - םושירו תוסנכתה 9:00-9:45
תוכרב
ןולוח יגולונכט ןוכמ אישנ ,ןורמ דוד 'פורפ
ת"תו לש בושקתה תדעו ר"וי ,רצלמ ןוירוג רמ
ל"טימ ר"וי ,םחש יכדרמ 'פורפ
9:45-10:15
חרוא תאצרה
MERLOT - A Faculty Resource for Online Teaching and Learning -
Dr. Sorel Reisman, Managing Director, MERLOT, California State University
10:15-11: 00
הפק תקספה 11:00-11:15
6 ןינב ,םוירטידוא - האילמ תואצרה

ידסומ טבמב הליעפ הדימל
הדאורב תללכמ ,רנזור והירמש

ואולמב ןווקמ סרוק – ץראה רודכ לש הירוטסיהב תורומת
תטיסרבינוא ,הביבסהו היגולואיגה יעדמל הקלחמה ,ןירגנרוק תירודו ינימינב םייח
ןוירוג ןב

תנווקמ הארוהל םתמאתהו םיסרוק לש שדחמ בוציע
ביבא-לת תטיסרבינוא ,ילארשי הניגר ,םר תידוהי ,גרבמיטש לעי

ןופותיש
ןולוח יגולונכט ןוכמ ,הדימל תוכרעמל תויגולונכט ,זר רהונ ,ןהכ ןד ,ןנור יקימ

תנווקמה הארוהה תלעות-תולע תכרעהל יבושיח לדומ
ביבא-לת תטיסרבינוא ,ךוניחל רפסה תיב ,סאימחנ יפרו ןהכ תנע
11:15-13:00
םירטסופו םיירהצ תקספה 13:00 – 13:45
קלח -םיליבקמ םיבשומ 13:45 – 15:00
הפק תקספה 15:00 – 15:15
2 ארוק לוק יטקיורפ - םיליבקמ םיבשומ 15:15– 17:00

תירבעב הנמייקתת חרואה תאצרה טעמל תואצרהה לכ