13:45-15:00 םיליבקמ םיבשומ
הדימלב תויפותיש .1
-------------------------
הפיח תטיסרבינוא ,יבצ ןב ינד ר"ד :ר"וי

תילאטיגיד תיתרבח תשרכ בשקותמ סרוקב הדימלה ילגעמ
ןליא רב תטיסרבינוא ,לגסה ןולא

יקיוו תועצמאב תיתועמשמ הדימל תריצי
יברעמ לילג ולהוא תללכמ ,דלפ הדוהי

הובגה ךוניחב יקיו תביבסב תיפותיש הדימל ינייפאמ
הפיח תטיסרבינוא ,ךוניחל הטלוקפה ,ךוניחב תויגולונכטל המגמה ,ה'גנוק לאכימו יבצ-ןב ינד

תיפותיש הדימלל בוציע תונורקע םושייל יקיו תיגולונכטב שומיש
ןוינכטה ,םיעדמהו היגולונכטה תארוהל הקלחמה ,ילק לעיו דלפ -יול לחרהדימל תוליעיו םידמול תלעפה .2
---------------------------------------
:ר"וי

"ךוניחב הכרעה" ואולמב ןווקמ סרוקב ידממ בר הדימל בחרמ
ביבא לת תטיסרבינוא ,ךוניחל רפס תיב ,םילהנמ תרשכהל תינכות ,גרבמיטש לעי

המגודל הרקמכ בשחוממ ידומיל רגאמ :םידחוימ םיכרצ ילעב םיטנדוטסל תעייסמ היגולונכט
הפיח תטיסרבינוא ,אריפש המענ

דומילה רחאל ידיימה ןמזב הדימלה תוליעי ,בשקותמ דומיל ידכ ךות תולאשה ןומזת תעפשה
ןוינכט ,לוהינו היישעת תסדנהל הטלוקפה ,ברע ודיע ,אירול ידע ,ובנ לט

(תוינושאר תואצות) פייקס תייגולונכטב קוחרמ הדימלה תוליעיו תופתתשה
החותפה הטיסרבינואה ,יפסכ רנבאו ואלב הניא


הדימל תוכרעמ יליבומ לש םירגתאו םיידסומ םיטביה .3
-----------------------------------------------------------------
החותפה הטיסרבינואה ,ריאי באוי ר"ד :ר"וי

הארוהב טנרטניאה בולישב םינוש םיטביה םיצרמ תוסיפתב ןמז ךרואל ולחש םייוניש
ביבא-לת תטיסרבינוא ,ךוניחל ס"היב ,סאימחנ יפרו אלמש תנע

תידסומ המרב םיבושמו םינולאש ,םינחבמ ללוחמ לש העמטהו חותיפ
הפיח תטיסרבינוא ,הכימתה זכרמו תבשקותמ הארוהל הדיחיה רליפש יש ,לאינד לט

תילאנויספורפ תוחתפתהל יללכ ימדקא ילאוטריו סנכ
ת"פומ ןוכמ ,שטיוד הויז ןדיז אפוו ,ראפ הרש ,טרפייז ימת ,ןייטשדלוג ן'זלוא ,למרו ן'ג ,דלפניש ירימ

European Virtual N2L University (EVNU) - Educational Repository Nano2Life,
A Network of Excellence
Rafi Nachmias, Moshe Leiba, Judith Ram, Virtual TAU, Tel Aviv University

תיתכרעמ השיג .4
----------------------
איבל באוי 'פורפ :ר"וי

Like herding cats: practical solutions to managing academic staff in an international online academic program
הפיח תטיסרבינוא ,עדימה תרבח רקחל זכרמה ,ןמלק םרוי
לופרביל תטיסרבינוא ,בשחמה יעדמל הקלחמה ,גנל לופ

.םיימדקא תודסומב קוחרמ הדימל לוהינל תכרעמל םיפיקמ הנכות ינחבמ
,ןוינכטה תונימאו תוכיא תחטבא ,גרבמונ דג תינד
ןיפור ימדקאה זכרמה & ןוינכטה תונימאו תוכיא תחטבא ,ןילג לאינד
ןוינכט , הארוהה םודיקל זכרמה ,יליזרב ליגיבא

Implementing live technologies to online teaching: An institutional perspective
Gila Kurtz, Bar-e-Learn Center, Bar-Ilan University, Israel
Stella C.S. Information and Technology Systems Department Graduate School of Management & Technology, University of Maryland University College

תימדקא הארוהב טנרטניאה בוליש לש העמטהה ךילהת
ביבא-לת תטיסרבינוא ,ךוניחל רפסה תיב ,סאימחנ יפר ,םר תידוהי ,רפוס לט

15:15-17:00 ת"תו יטקיורפ – םיליבקמ םיבשומ
הקיטסיטטסו הקיטמתמ תארוהב בושקת .1
-----------------------------------------------------
ןורמושו הדוהי תללכמ ,ץיבודיוד הצינ ר"ד :ר"וי

1 א"ודחב הליעפ הארוה
הדוארב טרוא תימדקאה הללכמה ,יעטיק ונדלוט הרובד ,ןוזבקעי הנאיפ
תמדקתמ הזילנא
הקיטמתמל הקלחמ ,ךוטנייפ םהרבא ,רזיילג ןאי ,ברפדלוג רוגיא ,גרבדלוג ריאמ ,ןמרדייל ידקרא
ןוירוג ןב תטיסרבינוא ,בשחמה יעדמל הקלחמו

An e-Learning system for Quantitative Methods courses
E. Korach, L. Sapir, IEM Department, BGU
A. Sapir, Math. Department, BGU & Software Systems Department, Sapir Colleg

םייטמתמ םיסרוק תארוהב תוינרדומ תויגולונכטב שומיש
ןורמושו הדוהי תללכמ ,ץיבי ןמור ,ץיבודיוד הצינ ,יקצינשומוד רדנסכלא

םיגולוכיספל הקיטסיטטס
ביבא לת תטיסרבינוא ,דנבא ינרו גרבנייש םות ,היגולוכיספל גוחה ,שרט ודרקירתויצלומיסו תודבעמ תועצמאב הארוה .2
------------------------------------------------
הדוארב טרוא ,קדנופ דוד ר"ד :ר"וי

Remote Learning and Operation of Robotic Cells
Ofir Goldstain, Irad Ben-Gal, Yossi Bukchin, Department of industrial engineering,
Tel-Aviv University

תיגוציי-בר הקינכמ - הליעפ הדימל
הדוארב טרוא תימדקאה הללכמה ,הנ'גאחמ דיעסו קדנופ דוד

תוילמרופ תופשו םיטמוטוא
ןולוח יגולונכט ןוכמ ,יעמל יבא ,ןמלדונ רימידלו ,טורבנטכרט קרמ
החותפה הטיסרבינואה ,ימוה םולהי ,ינומרא לכימ ,ןישריג-לאיבצ הניר ,רזע-לג תידוהי

שונא תסדנהו הימונוגראב תיריפמא תוסנתה
ןורמושו הדוהי תללכמ ,ץיבודיוד הצינו רנגוו לאכימ

החפשמ תאופרב פישקרלק
ביבא-לת תטיסרבינוא ,םר תידוהי ,הירא ןב ידוא ,בומיסינ ןור ,דוהא לטיבא


הארוהל הידמיטלומו עדימ ירגאמ .3
-------------------------------------------
ביבא-לת תטיסרבינוא ,םר תידוהי :ר"וי

םיחמצ לש הימוטנא תארוהב שומישל תונומת רגאמ - םיחמצ לש הימוטנאב הדבעמ
ביבא-לת תטיסרבינוא ,חמצה יעדמל הקלחמה ,לשא םרמע

תימוקיש היגולונכט תארוהל םיטרסומ הרקמ ירואת לש בשקותמ רגאמ
ביבא לת תטיסרבינוא ,האופרל הטלוקפה ,תואירבה תועצקמל ס"היב ,לבל הניד
ןולוח יגולונכט ןוכמ ,הדימל תוכרעמל תויגולונכט ,ןנור יקימו והילא יצמ

תויגולונכט בלושמ סרוק - האושה לש היגולוכיספ
בגנב ןוירוג-ןב תטיסרבינוא ,ןוא-רב ןד
החותפה הטיסרבינואה ,ןמבירפ הריאמו רדוג יתא ,סקור הינוס ,םורמ-טייב תור ,רזל ןולא

לארשיב תויתוברת בר דומילל ילאידמ יטלומ ילאוטריו ןוקיסקל
הפיח תטיסרבינוא ,גומלא רמתו גומלא זוע

תיתוזח תוניירוא
ןולוח יגולונכט ןוכמ ,הדימל תוכרעמל תויגולונכט ,ןנור יקימו בומהרבא המלש

הגיהנ ירושיכ לש םוקישו הכרעה
ביבא-לת תטיסרבינוא ,האופרל הטלוקפה ,קוסיעב יופירל רפסה תיב ,סייו הנינפו ןוצר הוואנ


םיפתתשמ יבר םיסרוקו םאולמב םינווקמ םיסרוקו .4
---------------------------------------------------
ןוירוג-ןב תטיסרבינוא ,??? :ר"וי

יאטיסרבינוא ןיב הלועפ ףותישב ןווקמ סרוק - קווישה לוהינ
ביבא-לת תטיסרבינוא ,םר תידוהיו קינרוה בקעי
החותפה הטיסרבינואה ,םייהלטב ילרוא ,י'צס-ןנאש תניר


Teaching the Online Course Knowledge Work Tools: Evolution of Intra-organizational
Collaboration
Gali Naveh, Dorit Tubin, Nava Pliskin, Ben-Gurion University

םייגולנא םיינורטקלא םילגעמ
ןוירוג-ןב תטיסרבינוא ,םיבשחמו למשח תסדנהל הקלחמה ,בקעי-ןב לאומש

םלועב תואירב תוכרעמ
ןוירוג-ןב תטיסרבינוא ,תואירב תוכרעמ לוהינל הקלחמה ,גרבנירג ןד

(ג"ממ) יפרגואיג תכרעמ עדימ ימ"כמ עדימ דוביעו היפרגוטרקל אובמ
,יתביבס חותיפו היפרגואיגל הקלחמה ,רוא ידואו ןוסננב קחצי ,ןהכ איגש יארובס לט
בגנב ןוירוג-ןב תטיסרבינוא
ביבא-לת תטיסרבינוא םדאה תביבסו היפרגואיגל גוחהו