םושיר ספוט

תינתומ תופתתשהה ןכלו לבגומ סנכב תומוקמה רפסמ ךא ,םולשתב הכורכ הניא תופתתשהה
.31.5.05-ה דע םדקומ םושירב

."רושיא" לע וצחל ןכמ רחאלו םישרדנה םיטרפה לכ תא ואלמ אנא