םושיר ספוט

.הלבקהו םושירה תודמעב ,סנכה םויב םשרהל ןתינ .םייתסה רתאה תועצמאב םושירה