סנכה תודוא
סנכה תינכת
םושיר
תודעו
יללכ עדימ
תואצרהל ארוק לוק
םירטסופל תויחנה
תוגצמ
2 תינכת