תבנית דף כנס 2007


לטימ לש ישימחה יתנשה יצראה סנכה
הקספ דוע
ףסונ ףיעס