הערכת הצעות לכנס מיט"ל 2013
מספר ההצעה
*כותרת ההצעה
*שם המעריך

אנא העניקו ציון לכל אחד ממהיבטים הבאים מ-1 (נמוך ביותר) עד 5 (גבוה ביותר).
תזכורת על סוגי ההצעות לכנס מיט"ל
*בהירות ההצעה
*רלוונטיות לתחום ולנושא הכנס
*מקוריות וחדשנות
איכות תיאור תוצאות המחקר ומסקנותיו
[למלא רק במידה ורלוונטי]

*תיקוף במקורות מידע
*האם לקבל את ההצעה?

אנא הוסיפו הערות והצעות לשיפור ההצעה.
הצעות והערות לשיפור
כאן ניתן להוסיף הערות בקובץ נלווה
העלאת הערות בקובץ מצורף