19 'סמ ןולע
תנווקמ הארוהב םיינכדע םימושייב שומיש
2004 רבמטפס
?ןולעב המ
הדימלה םוחתב םיליבומ תע יבתכ רפסמ לש ץיקה תונוילגב ומסרפתהש םירמאמ טקל םעפה ןולעב
בשקותמה הצרמל רזע ילכ ,התרשעהו הארוהה ןוויגל תוטישו םיעצמא :םיאשונה ןיב .תבשקותמה
ד"סשת תנשל תוליעפ םוכיס ח"וד ,ףסונב .בשקותמה סרוקב תוינידמ לש הרורב הרדגה לש התובישחו
.ת"פומ ןוכמ לש הארוהה םוחתב שדח לטרופו ןליא-רב 'נואב תבשקותמ הדימלל זכרמה לש

ונלוכל תכרובמו הבוט הנש
 
.הארוהב םינושה וימושיי לעו יוטיב ילככ גולבה תוחתפתה לע דואמ האירקו הפיקמ הריקסתוימדקא תורגסמב יקיוב םיירשפא םישומישו םינייפאמ ?Wiki והמ