MOODLE

 Moodle  - מערכת קוד פתוח א-סינכרונית לניהול קורסים על גבי האינטרנט. 

הסכם התמיכה של מיט"ל עם חברת אתר פלוס + כולל פיילוט של שני סמסטרים

(קיץ תשס"ט, סתיו תש"ע) שבהם תינתן תמיכה למוסדות המפעילים עד כ- 30

קורסים בשרת מודל מרכזי שהותקן במיט"ל. מוסדות עם היקפי פעילות מעל

30 קורסים שיבקשו להשתלב בהסכם זה יטופלו בנפרד.

לאתר

חוברת הדרכה למרצה (עברית)

FormLogix
FormLogix - מחולל טפסים אינטרנטי ליצירת טפסים וניהול מידע.

נציגי המוסדות מוזמנים למלא את הטופס הבא על מנת לקבל הרשאת התנסות במערכת FormLogix.

לאתר

U&I Interactive
U&I Interactive - רשת חברתית מבוססת פלאש ומציעה סביבת למידה סינכרונית

וא-סינכרות. בשלב זה אנו בוחנים את השימוש ויכולות המערכת במסגרת במסגרת מיט"ל,

במהלך סמסטר ב', תש"ע נבחן את המערכת בשני מוסדות.

 

לאתר

חדשות מיט"ל
פעילות מיט"ל
טל':03-6460555 | פקס:03-6460557 | בניין הנדסת תוכנה, אוניברסיטת תל אביב, רמת אביב, תל אביב 69978 | meital@mail.iucc.ac.il