קול קורא II - המשך קידום יישומי טכנולוגיות למידה

הקול-הקורא הראשון שפורסם על-ידי ועדת התקשוב יצא לדרכו בתחילת שנת הלימודים תשס"א ויושם בהצלחה ב - 6 אוניברסיטאות, 2 מכללות ועוד 4 מכללות למורים. מוסדות אלו הפעילו מתשס"א עד תשס"ג פרויקטים מוסדיים ליישום טכנולוגיות למידה, אשר זכו לביקוש רב בקרב אנשי הסגל ולשביעות רצון אצל הסטודנטים. אין ספק, כי ות"ת במקרה זה שימשה כזרז משמעותי ליישום טכנולוגיות למידה במערכת ההשכלה הגבוהה בישראל. לפיכך, ועדת התקשוב החליטה לצאת בקול-קורא נוסף בתחום זה (להלן: "קול-קורא 2").
מטרות הקול-הקורא
קידום יישומים של טכנולוגיות למידה המשלבים פוטנציאל לשיפור איכות הלמידה במקביל לשיפור יחס עלות-תועלת (הקטנת עלויות ההוראה השוליות בהשוואה להוראה הרגילה).
עידוד השימוש בחומרים שפותחו על-ידי מוסדות אחרים.
משך הקול-הקורא
הפעילות ליישום טכנולוגיות למידה במסגרת קול-קורא זה תחל במחצית השנייה של שנת הלימודים תשס"ה (מרץ 2005) ותסתיים בסוף שנת הלימודים תשס"ו (ספטמבר 2006). תוצרי הפיתוח של הקורסים הנבחרים ייושמו בשנת הלימודים תשס"ו.
עקרונות הקול הקורא
מרבית התמיכה תינתן לשינוי והגמשה של דרכי ההוראה בקורסים מרובי משתתפים. התמיכה תינתן להכנה ולהפעלה הניסיונית של הקורס.
רמת תקשוב גבוהה - מרכיבים טכנולוגיים מבוססי אינטרנט יהוו חלק משמעותי מהקורס, אם כתחליף למרכיבי למידה קיימים או כתוספת שלא ניתן לקיימה אחרת.
מודל הפעלה המאפשר מיצוי היתרונות הכלכליים של למידה מבוססת טכנולוגיות. בעקרון השאיפה הינה שתפעול הלימודים יושג בעלות שולית נמוכה יותר מהמצב הקיים מבלי שתהיה פגיעה באיכות הלימודים. יעד זה ניתן להשגה על-ידי תמהיל שונה של שעות לימוד בכיתה, או תמהיל שונה של סגל, או בדרכים אחרות.
בנייה מודולרית של התכנים שתאפשר התאמה לסוגים שונים של הפעלות בתוך המוסד, ולשימוש בהם מחוצה לו (Interoperability), תוך עידוד שיתופי פעולה בין המוסדות.
המוסדות הזוכים בקול- קורא יתחייבו לאפשר למוסדות מתוקצבים אחרים שימוש בקורסים (או בחלקים מהקורסים) שיפותחו וכן לשתף אותם בידע לגבי תהליך פיתוח הקורסים. מומלץ למוסדות להצטרף כחברים למיט"ל (מרכז ידע לטכנולוגיות למידה), שהינו גוף בין מוסדי התומך ומאפשר שיתוף ידע בתחום טכנולוגיות הלמידה. פרטים נוספים על מיט"ל ניתן למצוא בכתובת http://meital.iucc.ac.il .
כל מוסד יוכל להגיש הצעה מרכזית אחת שבה השתתפות ות"ת המכסימלית לא תעלה על 1,200,000 ש"ח (600,000 ₪ כפול 2 שנים).
ההצעה חייבת לתאר את המנגנונים בהם ישתמש המוסד להפצת הידע ולמימוש אפשרות השימוש בקורסים המוצעים ע"י מוסדות אחרים (למשל, באמצעות החברות במיט"ל).
ההשתתפות המירבית של ות"ת במימון הפיתוח של הקורסים תהיה: 50% עבור קורס המוצע על-ידי מוסד אקדמי אחד; 66% עבור קורס המוצע על-ידי יותר ממוסד אקדמי אחד ו/או שהקורס המוצע יותר לשימוש במוסדות אקדמיים אחרים ללא תשלום.
ההצעות תכלולנה
א. סקירה של היעדים וההישגים שהושגו בקול הקורא הראשון (רלוונטי רק למוסדות שזכו בקול קורא הנ"ל). סקירה זו תכלול גם מידע על ההתפתחויות עד למועד הגשת ההצעות לקול קורא השני (כגון: מספרי תלמידים שהוכשרו, שינויים ושדרוגים בקורסים, קורסים קיימים מול קורסים שבוטלו).
ב. רשימת הקורסים המוצעים.
ג. לכל קורס מוצע יפורטו:
1. פרטי הקורס: שם הקורס, ראש צוות הפיתוח ומרצים נוספים שישתתפו בפיתוח, מספר תלמידים הלומדים בשנה בקורס, בפירוט המופעים השונים של הקורסים שבהם ייושמו תוצרי הפיתוח.
2. רשימת המודולות שייכללו בקורס, ואופן השימוש בהן במופעים השונים של הקורס שבהם ייושם הפיתוח.
3. עיקרי המודל הלימודי והארגוני שייושם בקורס.
4. עיקרי תוכנית העבודה ואבני דרך לבקרה.
5. מדדי הצלחה, הן כלכליים-ארגוניים והן מתודולוגיים, ואופן בחינתם (תכנית הערכה).
6. ניתוח כלכלי של מודל הלמידה המוצע בהשוואה למצב הקיים.
7. רשימת המוסדות השותפים לקורס ו/או רשימת משתמשים פוטנציאליים בקורס (בתוך המוסד ומחוצה לו) שהביעו עניין להשתמש בקורס המוכן.
8. המחיר שיידרש ממוסדות אחרים עבור השימוש בקורס.
9. תקציב הקורס, בחלוקה לפי שנים ובהפרדה להוצאות הכנה ולהוצאות הפעלה (כולל הוצאות לעדכון חומרים ולהערכה).
הערות
בהצעות ייכללו רק קורסים המקנים נקודות זכות אקדמיות או קורסי חובה, ואשר היישומים המוצעים יהוו בהם חובה לימודית.
הפעלת ההוראה במוסדות שיעשו שימוש בחומרים שיפותחו תהיה באחריות מלאה של המוסדות המשתמשים (ובכלל זה תמיכה לימודית ותפעולית בסטודנטים, כתיבת ובדיקת המטלות והבחינות, וכן הענקת נקודות זכות).
בתקציבי הקורסים יכללו רק הוצאות ישירות המתווספות בפועל בגין יישום טכנולוגיות למידה. הוצאות בגין סגל אקדמי יוגבלו לתשלום ישיר בפועל לחבר הסגל בגין תפוקות (בכפוף לכללי עבודה נוספת ולבקרת המוסד על תפקודו הכולל של חבר הסגל), או לעלות החליפית של מורים מהחוץ (באותם המקרים שבהם יופחת עומס ההוראה של חבר הסגל). אין לכלול בתקציב: הוצאות עקיפות ותקורות, הוצאות רגילות בגין הפעלת הקורסים, הוצאות שבוצעו כבר והוצאות עבור ציוד ופיתוח גנרי.
לא תתאפשר העמסה של הוצאות כלל-מוסדיות (כגון: משרות ניהול, משרות ייעוץ ותמיכה כלליות, הוצאות כלליות לחומרה, לתוכנה ולפיתוח) על תקציבי הקורסים המוצעים.
מוסד שלא זכה לתמיכה בקול הקורא הראשון יוכל לבקש השתתפות בהקמת מרכז תמיכה מוסדי לקידום טכנולוגיות למידה, עד 33% מתקציב ההצעה, וזאת בתנאי שבמוסד לא קיים מרכז תמיכה.
עדיפויות וקריטריונים
הקריטריונים העיקריים לבחינת ולבחירת ההצעות הזוכות יהיו, בין היתר:
איכות ההצעות.
רמת היישום.
מספר הקורסים המוצעים.
אפקטיביות כלכלית (על פי המוצע בסעיף ג'6) כגון: עלות לקורס, עלות פר סטודנט משוקללת במשך החיים של הקורס וכד'.
התייחסות למודלים של טכנולוגיות למידה בעולם.
תינתן עדיפות בשיפוט ובמימון להצעות שיכללו קורסים משותפים למספר מוסדות.
קורסים הבנויים ממודולות, שניתן לעשות בהן שימוש בקורסים אחרים.
מספר רב ככל האפשר של קורסי יסוד ו/או קורסים מרובי סטודנטים ו/או קורסים שבהם לא קיים בארץ ובעולם היצע נרחב.
מספר הגורמים, במוסד ובעיקר מחוצה לו, שהביעו עניין להשתמש בקורס המוכן.
המנגנונים המוצעים לשיתוף ידע עם מוסדות אחרים.
ביצוע התכניות
ההשתתפות התקציבית של ות"ת (הכפופה לשינויים הנגזרים מהחלטות ות"ת) מותנית בעמידה בתנאים כפי שיאושרו בפועל. מימון ות"ת יבוצע מדי חצי שנה על-פי העמידה בתוכנית העבודה, באבני הדרך ובמדדי התפוקה. ות"ת שומרת לעצמה את הזכות להשעות ואף לבטל את התקצוב, כולו או מקצתו, וכן לא להאריך את התמיכה לתקופה נוספת, אם הביצוע אינו מתקדם על-פי התכנית המאושרת.
שיתוף והפצת ידע
זכויות היוצרים בידע ובקורסים יישמרו בידי המוסדות. הזוכים יציגו את הפעילות והלקחים שנצברו באמצעות דו"ח שנתי ובכנס בין-אוניברסיטאי שנתי. ועדת התקשוב תפעיל אתר אינטרנט שירכז את כל המידע המצטבר, ושממנו תתאפשר נגישות לדוגמאות הקורסים (במשך שנתיים לפחות מתום המימון).
לוח זמנים
* הצעות ניתן להגיש עד 30.11.2004.
* שיפוט ההצעות מתוכנן להסתיים עד 30.1.2005.
* מימון הפרויקטים הזוכים יחל מ- 1.3.2005 (לאחר קבלת אישור מות"ת).
הסתייגות
ות"ת שומרת לעצמה את הזכות לא לקבל אף אחת מההצעות שיוגשו. כמו-כן תוכל ות"ת לנהל מגעים ובירורים עם המוסדות המגישים לביצוע שינויים בהצעותיהם, ואף לגיבוש שילובים ביניהם.
חדשות מיט"ל
פעילות מיט"ל
טל':03-6460555 | פקס:03-6460557 | בניין הנדסת תוכנה, אוניברסיטת תל אביב, רמת אביב, תל אביב 69978 | meital@mail.iucc.ac.il