MERLOT
מאגר MERLOT מכיל כמות גדולה של מטה-דטה של אובייקטי למידה מכל הסוגים, ומטרתו לשפר את האפקטיביות של הוראה ולמידה באמצעות הגדלת הכמות והאיכות של אובייקטי למידה ברשת שעברו בקרת עמיתים. מאו"ר, המאגר הישראלי של אובייקטי למידה, פועל בשיתוף פעולה עם MERLOT.

לאתר

OCW Consortium
OCW הוא קהילה עולמית של מאות אוניברסיטאות וארגונים עמיתים המחוייבים לקידום תוכן חינוכי פתוח ולהרחיב את השפעת תוכן זה על החינוך ברמה הגלובלית.

לאתר

תקן הישראקור ואמנת הישראקור

הקמת מאגר מאו"ר הצריכה גיבוש עקרונות לאיפיון ולהגדרת סטנדרט ישראלי של המטה-דטה לאובייקטי למידה, הישראקור. תקן הישראקור מספק שפה משותפת ואחידה לכל הגופים הפועלים בתחומי התוכן הדיגיטלי במדינת ישראל (אקדמיה, חינוך, תעשייה וספקי תוכן). גופים המעוניינים להראות את מחוייבותם לשימוש בתקן זה יכולים לחתום על האמנה לאימוץ תקן הישראקור. על החותמים נמנים איגוד האינטרנט הישראלי, חברת מיקרוסופט ומשרד החינוך.

על הישראקור

פירוט תקן הישראקור

אמנת הישראקור

רשימת הגופים החתומים על האמנה

EDEN
EDEN היא הרשת האירופאית לחינוך מקוון וחינוך מרוחק. מטרתה של רשת זו היא קידום שיתוף ידע בין אנשי מקצוע וקביעת מדיניות ונוהגים בתחום. 

מיט"ל נמנית על החברים ברשת זו ומייצגת את האוניברסיטאות והמכללות החברות במיט"ל.  

לאתר

GLOBE
GLOBE הוא ארגון עולמי שמטרתו להפוך את השיתוף במשאבי למידה מקוונים לפשוט וקל יותר עבור מורים ותלמידים כאחד.

הקונסורציום מאפשרחיפוש של חומרי לימוד במאגרים שונים בעולם בעזרת Federated Search.

בימים אלו הצטרפה מיט"ל כשותפה לקונסורציום. 

לאתר 

ארגון קריאיטיב קומונס ישראל

קריאטיב קומונס ( Creative Commonsאו CC ) הוא ארגון חובק עולם שמטרתו להעניק אלטרנטיבה ראויה למבנה הקיים של דיני זכויות יוצרים באופן שיאפשר ליוצרים לשתף יצירותיהם עם אחרים ולהעניק להם הרשאות רחבות יותר מאלו שמתאפשרות דרך דיני זכויות היוצרים, בצורה קלה, ברורה ובעיקר ללא עלויות. הסניף הישראלי CC|il הוקם בשנת 2004 בחסות המרכז למשפט וטכנולוגיה באוניברסיטת חיפה. מיט"ל פועלת בשיתוף עם קריאטיב קומונס ישראל ליישום מודל הקריאיטיב קומונס באתר מאו"ר.   

לאתר

Sloan Consortium

Sloan Consortium  הוא ארגון המוקדש לשילוב החינוך המקוון בזרם המרכזי של ההשכלה הגבוהה, ולסיוע ליחידים ולמוסדות בשיפור איכות והיקף השימוש במשאבי חינוך מקוונים. בימים אלו הצטרפה מיט"ל כחברה בקונסורציום ומציעה לחבריה מגוון הטבות.
לאתר

 

חדשות מיט"ל
פעילות מיט"ל
טל':03-6460555 | פקס:03-6460557 | בניין הנדסת תוכנה, אוניברסיטת תל אביב, רמת אביב, תל אביב 69978 | meital@mail.iucc.ac.il