קול קורא לקרן המחקר 2004
גם השנה תעניק קרן המחקר של מיטל (מרכז ידע טכנולוגיות למידה) מספר מלגות מחקר בסך של עד כ-3,000$ האחת, לחוקרים ממוסדות אקדמיים החברים במיטל אשר יעמיקו באמצעות מחקר אמפירי את הידע הקיים בתחום שילוב טכנולוגיות מבוססות רשת בתהליכי הוראה ולמידה במערכת ההשכלה הגבוהה.

חוקרים, אנשי סגל ותלמידים ללימודים מתקדמים ממוסדות אקדמיים השותפים במיטל מוזמנים בזאת להגיש הצעות מחקר בתחומים, אותם מיטל מעוניינת לקדם:
מודלים של עלות-תועלת המתקבלות משילוב האינטרנט בהוראה האקדמית
שילוב טכנולוגיות חדשות בהוראה האקדמית
תקשוב בקורסים רבי משתתפים
תפישות של מורים ותלמידים את ההוראה/למידה אקדמית ברשת
ניהול הידע בתחום ההוראה האקדמית ברשת ברמה המוסדית
תהליכי הטמעה של טכנולוגיות מבוססות רשת בקמפוס האקדמי
שיטות להערכת קורסים משולבי רשת
בנוסף, הצעות בנושאים הבאים, ישקלו אף הן:
הערכת לומדים ומלמדים בקורסים מקוונים
שיטות חדשות בהוראה מקוונת
דפוסי התנהגות של לומדים באמצעות סביבות מתוקשבות
היבטים פדגוגיים ודידקטיים של הלמידה ברשת
היבטים אתיים של השימוש ברשת להוראה אקדמית
הנחיות להגשה
רשאים להגיש הצעות, חברי סגל אקדמי וחוקרים ממוסדות להשכלה גבוהה החברים במיט"ל.
יתקבלו בברכה גם הצעות המוגשות על ידי תלמידים ללימודים מתקדמים אשר המחקר מהווה חלק מהדרישות ללימודיהם. במקרה כזה ההצעה תוגש ביחד עם מנחה/י העבודה ובאחריותם.
מענק המחקר יינתן לשנה אחת בלבד.
המועד האחרון להגשת הצעות השנה חל ביום ו', כ"ג תשרי תשס"ד, 8.10.2004.
יש לשלוח את ההצעה כקובץ מצורף ((Attachment בפורמט Word/rtf, בדואר אלקטרוני לד"ר סיגל שר, מנהלת מיטל, בכתובת sigal@mail.iucc.ac.il.
הודעה על הזוכים במלגת המחקר תפורסם עד לסוף דצמבר 2004.
מבנה הצעת המחקר
היקף ההצעה לא יעלה על 2000 מילים (לא כולל מקורות ונספחים) הצעות בהיקף רחב יותר לא ישפטו.
על ההצעות לכלול תאור קצר של הרקע והרציונל למחקר, מטרות המחקר ושאלותיו, שיטות המחקר (כולל משך המחקר, מועד המחקר, שדה המחקר, מערך המחקר, אוכלוסית המחקר והמדגם). במקרה שהנתונים או חלקם כבר נאספו, ניתן לכלול בהצעה ממצאים ראשוניים. כמו כן, יש לציין בפרוט את התרומה וההשלכות הפוטנציאליות של המחקר.
יש לצרף להצעה עמוד אחד ובו: שם המחקר, שמות החוקרים, תפקידם, כתובתם, מס' הטלפון והדואר האלקטרוני, רקע אקדמי ומקצועי של כל מגיש ושם המוסד האקדמי במסגרתו מוגשת ההצעה.
אמות המידה לשיפוט ההצעות
הערכת הצעות המחקר תעשה באמצעות שיפוט עמיתים. כל הצעה תשלח לשלושה שופטים מקצועיים שאינם מן המוסד ממנו הוגשה ההצעה ותדורג על ידם. תבחרנה ההצעות אשר יזכו לציון (הממוצע המשוקלל) הגבוה ביותר. אמות המידה על פיהם ישפטו ההצעות הנם:
האיכות הכוללת של ההצעה (25%)
היקף המחקר (רמת העומק וההשקעה הנדרשת למחקר) (25%)
התרומה הסגולית של המחקר הן ברמה התיאורטית והן ברמה המעשית (20%)
מקוריות ההצעה (10%)
מספר הקורסים הנחקרים (10%)
שיתוף פעולה בין מוסדי (10%)
חובות הזוכים במלגת המחקר
כספי מענק המחקר יוענקו לזוכים באמצעות המוסד בו הם פועלים, לקידום המחקר על פי שיקול דעתם. הזוכים במלגת המחקר ידרשו להגיש דו"ח (או מאמר) בהיקף 4000-6000 מילים המתאר את הרקע למחקר, מטרות המחקר ושאלותיו, שיטות המחקר, ממצאים, מסקנות והשלכות. לדו"ח יצורף תקציר בן עמוד אחד. הדוחו"ת יפורסמו באתר מיט"ל ובבמות נוספות על פי שיקול הדעת של מיטל. כמו כן יוזמנו עורכי המחקר להציג ממצאיהם ומסקנותיהם בכנס השנתי של מיטל.
חדשות מיט"ל
פעילות מיט"ל
טל':03-6460555 | פקס:03-6460557 | בניין הנדסת תוכנה, אוניברסיטת תל אביב, רמת אביב, תל אביב 69978 | meital@mail.iucc.ac.il