קול קורא לקרן המחקר של מיטל 2007

גם השנה תעניק קרן המחקר של מיט"ל (מרכז ידע טכנולוגיות למידה) מספר מלגות מחקר בסך של עד כ-3,000 $ האחת, לחוקרים ממוסדות אקדמיים החברים במיט"ל אשר יעמיקו באמצעות מחקר אמפירי את הידע הקיים בתחום שילוב טכנולוגיות מבוססות רשת בתהליכי הוראה ולמידה במערכת ההשכלה הגבוהה. הסכום הכולל העומד לרשות קרן המחקרים עומד השנה על 15,000 $.

 

חוקרים, אנשי סגל ותלמידים ללימודים מתקדמים ממוסדות אקדמיים השותפים במיט"ל  מוזמנים בזאת להגיש הצעות מחקר בתחומים, אותם מיט"ל מעוניינת לקדם:

·         שילוב טכנולוגיות חדשות בהוראה האקדמית

·         תקשוב בקורסים רבי משתתפים

·         תפיסות של מורים ותלמידים את ההוראה/למידה אקדמית ברשת

·         דגמים חדשים של הוראה מקוונת – ויקי ללמידה שיתופית

·         שיטות להערכת קורסים משולבי רשת

 

בנוסף, הצעות בנושאים הבאים, ישקלו אף הן:

·         הערכת לומדים ומלמדים בקורסים מקוונים

·         דפוסי התנהגות של לומדים באמצעות סביבות מתוקשבות

·         היבטים פדגוגיים ודידקטיים של הלמידה ברשת

·         היבטים אתיים של השימוש ברשת להוראה אקדמית

 

הנחיות להגשה

·         רשאים להגיש הצעות, חברי סגל אקדמי וחוקרים ממוסדות להשכלה גבוהה החברים במיט"ל.

·        תתקבלנה בברכה גם הצעות המוגשות על ידי תלמידים ללימודים מתקדמים אשר המחקר

      מהווה חלק מהדרישות ללימודיהם. במקרה כזה ההצעה תוגש ביחד עם מנחה/י העבודה

      ובאחריותם.

·          מענק המחקר יינתן לשנה אחת בלבד.

·          המועד האחרון להגשת הצעות יום ד', י"ב שבט, תשס"ז,  31.1.2007.

·          יש לשלוח את ההצעה כקובץ מצורף (Attachment בפורמט Word/rtf, בדואר אלקטרוני אל    מר אלי שמואלי, מ"מ מנהל מיט"ל, בכתובת  eli@mail.iucc.ac.il

·          הודעה על הזוכים במלגת המחקר תפורסם עד ל- 28.2.2007

 

מבנה הצעת המחקר

·         היקף ההצעה לא יעלה על 2000 מילים (לא כולל מקורות ונספחים) הצעות בהיקף רחב יותר לא ישפטו ויוחזרו למגישים.

·         על ההצעות לכלול תאור קצר של הרקע והרציונל למחקר, מטרות המחקר ושאלותיו,  שיטות המחקר (כולל משך המחקר, מועד המחקר, שדה המחקר, מערך המחקר, אוכלוסיית המחקר והמדגם). במקרה שהנתונים או חלקם כבר נאספו, ניתן לכלול בהצעה גם ממצאים ראשוניים. כמו כן, יש לציין בפרוט את התרומה וההשלכות הפוטנציאליות של המחקר.

·         יש לצרף להצעה עמוד שער ובו: שם המחקר, שמות החוקרים, תפקידם, כתובתם, מס' הטלפון והדואר האלקטרוני, רקע אקדמי ומקצועי של כל מגיש (יופיע באתר מיט"ל) ושם המוסד האקדמי במסגרתו מוגשת ההצעה. 

 

אמות המידה לשיפוט ההצעות

הערכת הצעות המחקר תעשה באמצעות שיפוט עמיתים. כל הצעה תשלח לשלושה שופטים מקצועיים שאינם מן המוסד ממנו הוגשה ההצעה ותדורג על ידם. תבחרנה ההצעות אשר יזכו לציון (הממוצע המשוקלל) הגבוה ביותר. אמות המידה על פיהן תישפטנה ההצעות הנן:

·       מקוריות וחדשנות ההצעה (20%)

·       האיכות הכוללת של ההצעה מבחינת מתודולוגיה ורציונל (20%)

·       היקף המחקר (רמת העומק וההשקעה הנדרשת למחקר) (20%)

·       התרומה הסגולית של המחקר הן ברמה התיאורטית והן ברמה המעשית (20%)

·       התאמת המחקר לשימושים בטכנולוגיה במוסדות להשכלה גבוהה (20%)

 

חובות הזוכים במלגת המחקר

כספי מענק המחקר יוענקו לזוכים באמצעות רשות המחקר של המוסד בו הם פועלים, לקידום המחקר על פי שיקול דעתם. הזוכים במלגת המחקר ידרשו להגיש דו"ח (או מאמר) בהיקף 2000-4000 מילים המתאר את הרקע למחקר, מטרות המחקר ושאלותיו, שיטות המחקר, ממצאים, מסקנות והשלכות. לדו"ח יצורף תקציר בן עמוד אחד. הדוחו"ת יפורסמו באתר מיט"ל ובבמות נוספות על פי שיקול הדעת של מיט"ל.

הזוכים במגלות המחקר יוזמנו להציג את המחקרים  במושב מיוחד שיוקדש לכך בכנס השנתי של מיט"ל שייערך ביוני 2007 במכון הטכנולוגי בחולון. תוצאות המחקרים, מסקנות ולקחים יוצגו בכנס מיט"ל 2008. 

 


חדשות מיט"ל
פעילות מיט"ל
טל':03-6460555 | פקס:03-6460557 | בניין הנדסת תוכנה, אוניברסיטת תל אביב, רמת אביב, תל אביב 69978 | meital@mail.iucc.ac.il