קול קורא לקרן המחקר של מיטל 2006
גם השנה תעניק קרן המחקר של מיט"ל (מרכז ידע טכנולוגיות למידה) מספר מלגות מחקר בסך של עד כ-3,000$ האחת, לחוקרים ממוסדות אקדמיים החברים במיט"ל אשר יעמיקו באמצעות מחקר אמפירי את הידע הקיים בתחום שילוב טכנולוגיות מבוססות רשת בתהליכי הוראה ולמידה במערכת ההשכלה הגבוהה. הסכום הכולל העומד לרשות קרן המחקרים עומד השנה על 15,000$.
שילוב טכנולוגיות חדשות בהוראה האקדמית
תקשוב בקורסים רבי משתתפים
תפיסות של מורים ותלמידים את ההוראה/למידה אקדמית ברשת
דגמים חדשים של הוראה מקוונת – ויקי ללמידה שיתופית
שיטות להערכת קורסים משולבי רשת
בנוסף, הצעות בנושאים הבאים, ישקלו אף הן:
הערכת לומדים ומלמדים בקורסים מקוונים
דפוסי התנהגות של לומדים באמצעות סביבות מתוקשבות
היבטים פדגוגיים ודידקטיים של הלמידה ברשת
היבטים אתיים של השימוש ברשת להוראה אקדמית
הנחיות להגשה
רשאים להגיש הצעות, חברי סגל אקדמי וחוקרים ממוסדות להשכלה גבוהה החברים במיט"ל.
תתקבלנה בברכה גם הצעות המוגשות על ידי תלמידים ללימודים מתקדמים אשר המחקר מהווה חלק מהדרישות ללימודיהם. במקרה כזה ההצעה תוגש ביחד עם מנחה/י העבודה ובאחריותם.
מענק המחקר יינתן לשנה אחת בלבד.
המועד האחרון להגשת הצעות השנה חל ביום ג', כ"ד חשון תשס"ז, 15.1.2007.
יש לשלוח את ההצעה כקובץ מצורף (Attachment) בפורמט Word/rtf, בדואר אלקטרוני אל מר אלי שמואלי, מ"מ מנהל מיט"ל, בכתובת eli@mail.iucc.ac.il
חדשות מיט"ל
פעילות מיט"ל
טל':03-6460555 | פקס:03-6460557 | בניין הנדסת תוכנה, אוניברסיטת תל אביב, רמת אביב, תל אביב 69978 | meital@mail.iucc.ac.il