קרן המחקר של מיט"ל - קול קורא תש"ע
א. מבוא
מיט"ל – מרכז ידע טכנולוגיות למידה, הנו גוף בינאוניברסיטאי, הפועל כיחידה במסגרת מחב"א (מרכז החישובים הבינאוניברסיטאי). מטרת מיט"ל לסייע למוסדות להשכלה גבוהה בישראל – אוניברסיטאות ומכללות אקדמיות – בקידום השימוש בטכנולוגיות למידה והוראה.
בשנת הלימודים תש"ע תמשיך מיט"ל להפעיל קרן מחקר, שמטרתה לעודד מחקר מקורי ואיכותי בתחום שילוב התקשוב בהוראה האקדמית. הקרן תעניק השנה חמש מלגות מחקר בסך של עד 12,000 ש"ח לכל מלגה. מענק המחקר יינתן לשנה אחת בלבד. הקרן מיועדת לחוקרים ממוסדות אקדמיים החברים במיט"ל, אשר יעמיקו באמצעות מחקר אמפירי את הידע הקיים בתחום שילוב טכנולוגיות מתקדמות בתהליכי הוראה ולמידה במערכת ההשכלה הגבוהה.

חוקרים, אנשי סגל ותלמידים ללימודים מתקדמים ממוסדות אקדמיים השותפים במיט"ל מוזמנים בזאת להגיש הצעות מחקר בתחומים הבאים (או בכל תחום אחר הקשור לנושאים הללו):

 •  תהליכי הטמעה של טכנולוגיות תקשוב בקמפוס האקדמי
 •  תועלות המתקבלות משילוב התקשוב בהוראה האקדמית
 •  ניהול הידע בתחום ההוראה האקדמית ברשת ברמה המוסדית
 •  שיטות חדשות של למידה והוראה מקוונת
 •  דפוסי התנהגות של לומדים בסביבות מתוקשבות
 •  היבטים פדגוגיים ודידקטיים של הוראה מתוקשבת
 •  היבטים אתיים של השימוש ברשת להוראה אקדמית
 •  תפישות של מורים ותלמידים את ההוראה/הלמידה האקדמית המתוקשבת
 •  הערכת לומדים ומלמדים בקורסים מקוונים
 •  שיטות להערכת קורסים מתוקשבים
ב. הנחיות להגשה
 • רשאים להגיש הצעות חברי סגל אקדמי וחוקרים ממוסדות להשכלה גבוהה החברים במיט"ל.
 • יתקבלו בברכה גם הצעות המוגשות על ידי תלמידים ללימודים מתקדמים, אשר המחקר מהווה חלק מהדרישות ללימודיהם. במקרה כזה, ההצעה תוגש ביחד עם מנחה/י העבודה ובאחריותם.
 • המועד האחרון להגשת הצעות יחול בשעה 12:00, ביום ו', א' בטבת, תש"ע, 18/12/2009. הצעות שיתקבלו באיחור – יידחו על הסף.
 • על ההצעה להיות מוגשת באופן אלקטרוני באתר קרן המחקר של מיט"ל http://meital.iucc.ac.il/kolkoreform2009.htm בקובץ בפורמט doc או docx.
 • הודעה על הזוכים במלגת המחקר תפורסם עד יום ו', כ"ט בטבת, תש"ע, 15/1/2010 באתר קרן המחקר של מיט"ל בכתובת http://meital.iucc.ac.il. הזוכים יקבלו הודעת דוא"ל על דבר זכייתם. בנוסף, כל המגישים יקבלו הודעת דוא"ל המתארת את תמצית תוצאות השיפוט של הצעתם.
  • ג. מבנה הצעת המחקר

   ·       היקף ההצעה לא יעלה על 2,000 מילים (לא כולל מקורות ונספחים). הצעות ארוכות יותר יידחו על הסף.

   ·       על ההצעות לכלול את הפרקים הבאים:

   1.        רקע ורציונל למחקר

   2.        מטרות המחקר ושאלות המחקר

   3.        שיטות המחקר, כולל: מערך (מהלך) המחקר, משך המחקר, מועד המחקר, שדה המחקר, אוכלוסית המחקר והמדגם, ושיטות ניתוח הנתונים. (במקרה שהנתונים, או חלקם כבר נאספו, ניתן לכלול בהצעה ממצאים ראשוניים.)

   4.        התרומה וההשלכות הפוטנציאליות של המחקר

   5.        רשימת מקורות

   6.        נספחים: לוח זמנים, הצעה תקציבית

   ·       בנוסף, יש לצרף להצעה עמוד שער ובו:

   1.        שם המחקר

   2.        שמות החוקרים, תפקידם, כתובתם, מס' הטלפון, והדואר האלקטרוני

   3.        רקע אקדמי ומקצועי קצר של כל מגיש (עד 300 מילים, יופיע באתר מיט"ל)

   4.        שם המוסד האקדמי במסגרתו מוגשת ההצעה

   ·       על ההצעה להיות מוגשת בעברית ומעוצבת על פי תבנית המצויה בקישור הבא http://meital.iucc.ac.il/meital/research/instructions.doc.

    

   ד. אמות המידה לשיפוט ההצעות

   הערכת הצעות המחקר תעשה באמצעות שיפוט עמיתים אנונימי. כל הצעה תשלח לשלושה שופטים מקצועיים, שאינם מן המוסד ממנו הוגשה ההצעה ותדורג על ידם. תבחרנה ההצעות, אשר יזכו לציון הגבוה ביותר. אמות המידה על פיהן ישפטו ההצעות ומשקלן היחסי באחוזים הם:

    

   #

   אמת המידה

   משקל יחסי (%)

   1.         

   האיכות הכוללת של ההצעה

   (איכות הרציונל, שאלות המחקר, שיטה, התאמה בין כלי המחקר ומהלך המחקר לשאלות המחקר המוצע, תיקוף במקורות מידע, וכדומה)

   40

   2.         

   היקף המחקר

   (רמת העומק וההשקעה הנדרשת למחקר)

   20

   3.         

   התרומה הפוטנציאלית של המחקר ברמה התיאורטית וברמה המעשית

   10

   4.         

   מקוריות וחדשנות ההצעה

   10

   5.         

   שיתוף פעולה בין מוסדי

   10

   6.         

   בהירות ההצעה, ארגון ההצעה, לשון וסגנון

   10

    

   סה"כ

   100

   ה. חובות הזוכים במלגת המחקר של מיט"ל
   כספי מענק המחקר יוענקו לזוכים באמצעות המוסד בו הם פועלים, לקידום המחקר על פי שיקול דעתם. הזוכים במלגת המחקר ידרשו להגיש דו"ח (או מאמר) בהיקף 4,000–6,000 מילים המתאר את הרקע למחקר, מטרות המחקר ושאלות המחקר, שיטות המחקר, ממצאים, מסקנות והשלכות. לדו"ח יצורף תקציר בן עמוד אחד. הדוחו"ת יפורסמו באתר מיט"ל ובבמות נוספות על פי שיקול הדעת של מיט"ל. כמו כן יוזמנו עורכי המחקר להציג ממצאיהם ומסקנותיהם בכנס השנתי של מיט"ל.
   ו. ועדת השיפוט

    דר' דני בן-צבי

   אוניברסיטת חיפה

    יו"ר קרן המחקר של מיט"ל

    פרופ' מרדכי שחם

   אוניברסיטת בן גוריון

   יו"ר מיט"ל 

    פרופ' דוד מיודוסר

   אוניברסיטת תל אביב

    פרופ' יואב יאיר

   האוניברסיטה הפתוחה

    פרופ' מיקי רונן

   המכון הטכנולוגי חולון

    פרופ' נאוה פליסקין

    דר' משה שנר

    דר' גלעד רביד

   אוניברסיטת בן גוריון

   מכללת אורנים

   אוניברסיטת בן גוריון

    

    

    

    

   דר' דני בן-צבי

   פרופ' מרדכי שחם

   אלי שמואלי

   dbenzvi@univ.haifa.ac.il

   shacham@bgu.ac.il

   eli@mail.iucc.ac.il

   יו"ר קרן המחקר של מיט"ל

   יו"ר מיט"ל

   מנהל מיט"ל

    
   חדשות מיט"ל
   פעילות מיט"ל
   טל':03-6460555 | פקס:03-6460557 | בניין הנדסת תוכנה, אוניברסיטת תל אביב, רמת אביב, תל אביב 69978 | meital@mail.iucc.ac.il