קרן המחקר של מיט"ל - קול קורא תשע"א
1. מבוא

מיט"ל – מרכז ידע טכנולוגיות למידה,  גוף בינאוניברסיטאי הפועל כיחידה במסגרת מחב"א (מרכז החישובים הבין אוניברסיטאי). מטרת מיט"ל, לסייע למוסדות להשכלה גבוהה בישראל – אוניברסיטאות ומכללות אקדמיות – בקידום השימוש בטכנולוגיות למידה והוראה.


בשנת הלימודים תשע"א תמשיך מיט"ל להפעיל קרן מחקר, שמטרתה לעודד מחקר מקורי ואיכותי בתחום שילוב התקשוב בהוראה האקדמית. הקרן תעניק השנה עד חמש מלגות מחקר בסך של עד 
12,000 ש"ח לכל מלגה. מענק המחקר יינתן לשנה אחת בלבד. הקרן מיועדת לחוקרים ממוסדות אקדמיים החברים במיט"ל, אשר יעמיקו באמצעות מחקר אמפירי את הידע הקיים בתחום שילוב טכנולוגיות מתקדמות בתהליכי הוראה ולמידה במערכת ההשכלה הגבוהה.

חוקרים, אנשי סגל ותלמידים ללימודים מתקדמים ממוסדות אקדמיים השותפים במיט"ל מוזמנים בזאת להגיש הצעות מחקר בתחומים הבאים (או בכל תחום אחר הקשור לנושאים הללו):

 

·         תהליכי הטמעה של טכנולוגיות תקשוב בהוראה האקדמית

·         תועלות לימודיות המתקבלות משילוב התקשוב בהוראה האקדמית

·         ניהול הידע בתחום ההוראה האקדמית ברשת ברמה המוסדית

·         שיטות חדשות בלמידה והוראה מתוקשבת

·         דפוסי התנהגות של לומדים בסביבות מתוקשבות

·         היבטים פדגוגיים, אתיים ודידקטיים של הוראה מתוקשבת

·         תפישות של מרצים וסטודנטים את ההוראה/הלמידה האקדמית המתוקשבת

·         הערכת לומדים ומלמדים בקורסים מתוקשבים

·        מאגרים וחומרי למידה

2. הנחיות להגשה

·         רשאים להגיש הצעות, חברי סגל אקדמי, חוקרים ממוסדות להשכלה גבוהה החברים במיט"ל.

·         יתקבלו בברכה גם הצעות המוגשות על ידי תלמידים ללימודים מתקדמים אשר המחקר מהווה חלק מהדרישות ללימודיהם. במקרה כזה, ההצעה תוגש ביחד עם מנחה/י העבודה ובאחריותם.

·         המועד האחרון להגשת הצעות יחול בשעה 12:00, ביום ו', כג' בשבט, תשע"א; 28/1/2011. הצעות שיתקבלו באיחור – יידחו על הסף.

·         על ההצעה להיות מוגשת באופן אלקטרוני באתר קרן המחקר של מיט"ל בדף זה בקובץ בפורמט doc או docx

·         הודעה על הזוכים במלגת המחקר תפורסם עד יום ה', יג' באדר, תשע"א,; 17/2/2011 באתר קרן המחקר של מיט"ל בכתובת http://meital.iucc.ac.il. הזוכים יקבלו הודעת דוא"ל על דבר זכייתם. בנוסף, כל המגישים יקבלו הודעת דוא"ל המתארת את תמצית תוצאות השיפוט של הצעתם.

  3. מבנה הצעת המחקר

  ·         היקף ההצעה לא יעלה על 2,000 מילים (לא כולל מקורות ונספחים). הצעות ארוכות יותר יידחו על הסף.

  ·       על ההצעה להיות מוגשת בעברית ומעוצבת על פי תבנית המצויה בקישור הבא.

  ·         על ההצעות לכלול את הפרקים הבאים:

  1.       רקע ורציונל למחקר

  2.       מטרות המחקר ושאלות המחקר

  3.       שיטות המחקר, כולל: מערך (מהלך) המחקר, משך המחקר, מועד המחקר, שדה המחקר, אוכלוסיית המחקר והמדגם, ושיטות ניתוח הנתונים. (במקרה שהנתונים, או חלקם כבר נאספו, ניתן לכלול בהצעה ממצאים ראשוניים.)

  4.       התרומה וההשלכות הפוטנציאליות של המחקר

  5.       רשימת מקורות

  6.       נספחים: לוח זמנים, הצעה תקציבית

  ·         בנוסף, יש לצרף להצעה עמוד שער ובו:

  1.       שם המחקר

  2.       שמות החוקרים, תפקידם, כתובתם, מס' הטלפון, והדואר האלקטרוני

  3.       רקע אקדמי ומקצועי קצר של כל מגיש (עד 300 מילים, יופיע באתר מיט"ל)

  4.       שם המוסד האקדמי במסגרתו מוגשת ההצעה

  4. אמות המידה לשיפוט ההצעות

  הערכת הצעות המחקר תעשה באמצעות שיפוט עמיתים אנונימי. כל הצעה תשלח לשלושה שופטים מקצועיים, שאינם מן המוסד ממנו הוגשה ההצעה ותדורג על ידם. תבחרנה ההצעות, אשר יזכו לציון הגבוה ביותר. אמות המידה על פיהם ישפטו ההצעות ומשקלן היחסי באחוזים הם:

   

  #

  אמת המידה

  משקל יחסי (%)

  1.         

  האיכות הכוללת של ההצעה

  (איכות הרציונל, שאלות המחקר, שיטה, התאמה בין כלי המחקר ומהלך המחקר לשאלות המחקר המוצע, תיקוף במקורות מידע, תקציב, משאבים וכדומה)

  40

  2.         

  היקף המחקר

  (רמת העומק וההשקעה הנדרשת למחקר)

  20

  3.         

  התרומה הפוטנציאלית של המחקר ברמה התיאורטית וברמה המעשית

  10

  4.         

  מקוריות וחדשנות ההצעה

  10

  5.         

  שיתוף פעולה בין מוסדי

  10

  6.         

  בהירות ההצעה, ארגון ההצעה, לשון וסגנון

  10

   

  סה"כ

  100

  5. חובות הזוכים במלגת המחקר של מיט"ל

  ·         כספי מענק המחקר יוענקו לזוכים באמצעות המוסד בו הם פועלים, לקידום המחקר על פי שיקול דעתם.

  ·         הזוכים במלגת המחקר ידרשו להגיש דו"ח (או מאמר) בהיקף 4,0006,000 מילים המתאר את הרקע למחקר, מטרות המחקר ושאלות המחקר, שיטות המחקר, ממצאים, מסקנות והשלכות. לדו"ח יצורף תקציר בן עמוד אחד.

  ·         הדו"חות יפורסמו באתר מיט"ל ובבמות נוספות על פי שיקול הדעת של מיט"ל.

  ·         עורכי המחקר יציגו ממצאיהם ומסקנותיהם בכנס השנתי של מיט"ל.

  ·         על פרסומים הנובעים ממלגה זו יש לכתוב acknowledgment מתאים.

  ועדת השיפוט

  דר' גלעד רביד

  אוניברסיטת בן גוריון

  יו"ר קרן המחקר של מיט"ל

  פרופ' מרדכי שחם

  אוניברסיטת בן גוריון

  יו"ר מיטל

  פרופ' יואב יאיר

  האוניברסיטה הפתוחה

   

  פרופ' רפי נחמיאס

  אוניברסיטת תל אביב

   

  פרופ' נאוה פליסקין

  אוניברסיטת בן גוריון

   

  פרופ' שיזף רפאלי

  אוניברסיטת חיפה

   

  פרופ' יעל קלי

  הטכניון

  אוניברסיטת חיפה

   

  פרופ' מיקי רונן

  המכון הטכנולוגיה חולון

   

  דר' אביגיל ברזילאי

  הטכניון

   

  דר' דודו פונדק

  מכללת אורט בראודה כרמיאל

   

       דר' גלעד רביד                      פרופ' מרדכי שחם                       אלי שמואלי

     rgilad@bgu.ac.il              shacham@bgu.ac.il            eli@mail.iucc.ac.il

     יו"ר קרן המחקר של מיט"ל               יו"ר מיט"ל                             מנהל מיט"ל

   

   

  חדשות מיט"ל
  פעילות מיט"ל
  טל':03-6460555 | פקס:03-6460557 | בניין הנדסת תוכנה, אוניברסיטת תל אביב, רמת אביב, תל אביב 69978 | meital@mail.iucc.ac.il