הערכת הצעות לקרן מיט"ל 2015
מספר ההצעה
*כותרת ההצעה
*שם המעריך

אנא העניקו ציון לכל אחד מההיבטים הבאים מ-10 (נמוך ביותר) עד 100 (גבוה ביותר).
*האיכות הכוללת של ההצעה
*היקף המחקר
*התרומה הפוטנציאלית של המחקר
*מקוריות וחדשנות ההצעה
*שיתוף פעולה בין-מוסדי
*בהירות ההצעה

הערות
הערכה מילולית (לא תשלח למציעים)
כאן ניתן להוסיף הערות בקובץ נלווה
העלאת הערות בקובץ מצורף

משוב למציעים
הערות והצעות לשיפור
כאן ניתן להעלות קובץ עם משוב למציעים