קול קורא לפיתוח טכנולוגי ושיתוף פעולה בין חברי מיט"ל
בפעילויות הפדגוגיות המתנהלות במוסדות להשכלה גבוהה נעשה שימוש רב בכלים טכנולוגיים שונים ומגוונים, חלק מכלים אלו הנן מערכות מרכזיות לניהול הלמידה. אולם בנוסף, במקומות רבים, נעשה שימוש בכלי עזר ייחודיים להפקת חומרי למידה, הקלטת שיעורים ושידור. כלים אלו עומדים בפני עצמם ומסייעים בניהול והפקת חומרי למידה.
מטרת הקול קורא לעודד פיתוחים טכנולוגיים וכלים המסייעים ללמידה, בעיקר כלים להפקת חומרים וניהול מערכות. לצורך כך תעמיד מיט"ל סכום כולל של 8000$ עבור מימון חלקי של 2-4 הצעות פיתוח.
דוגמאות לתחומי פיתוח אפשריים:
 כלים לניהול למידה מסוגים שונים, ותוספים למערכות למידה מרכזיות (Moodle, Wiki)
 שיפורים ותוספות למערכות הקלטה ושידור ווידאו ואודיו (Video Streaming)
 מערכות בקרה וניהול של שידור שיעורים בווידיאו בזמן אמת
 פיתוח מערכות לשיתוף יישומים, קליטת מידע ממסך המחשב ושילוב שני מסכים
 מערכות לשידור ואחסון ווידאו במערכות שיתוף קבצים (Grid)
 מערכות להעברת שידורים לטלפונים סלולרים ולמכשירי MP3/MP4
הנחיות להגשה:
 רשאים להגיש הצעות מוסדות החברים במיט"ל או עובדים שבידם הרשאה להגיש הכלי שפותח.
 מענק הפיתוח יינתן לשנה אחת בלבד, כאשר המפתחים מתחייבים להמשיך ולתחזק את המוצר במשך שנה נוספת.
 המועד האחרון להגשת הצעות ביום ב', ט"ו אדר תשס"ז, 5.3.2007.
 יש לשלוח את ההצעה כקובץ מצורף ((Attachment בפורמט Word/rtf, בדואר אלקטרוני אל מר אלי שמואלי מ"מ מנהל מיט"ל, בכתובת meital@mail.iucc.ac.il
 הודעה על הזוכים במימון הפיתוח הטכנולוגי תפורסם עד ל-22.3.2007.
מבנה הצעת הפיתוח
• היקף ההצעה לא יעלה על 2000 מילים (לא כולל מקורות ונספחים)
• על ההצעות לכלול:
 תאור קצר של הרקע והרציונל.
 מטרת הכלי; האם הוא תוסף למערכת קיימת, או עומד בזכות עצמו.
 אפיון המוצר על ידי תאור של הדרישות (Specifications) ושל התכנון (Design).
 לוח הזמנים לפיתוח המוצר, ושלבי בינים להתקדמות הפרויקט.
 פרוט עלות לשלבי הפיתוח השונים, עם התייחסות לניהול, כוח אדם, חומרים וכו'.
 שיטת התחזוקה למשך שנה מיום מסירת המוצר.
• יש לצרף להצעה עמוד שער ובו: שם המוצר, שמות המפתחים, תפקידם, כתובתם, מס' הטלפון והדואר האלקטרוני, רקע מקצועי של כל מגיש ושם המוסד האקדמי במסגרתו מוגשת ההצעה.
אמות המידה לשיפוט ההצעות
הערכת ההצעות תעשה באמצעות שיפוט עמיתים. כל הצעה תשלח לשני שופטים מקצועיים שאינם מן המוסד ממנו הוגשה ההצעה ותדורג על ידם.
יו"ר ועדת השיפוט: פרופ' עמנואל גרינגרד
אמות המידה על פיהן תישפטנה ההצעות הנן:
• מקוריות וחדשנות ההצעה בהשוואה למוצרים אחרים מסוג זה (20%)
• האיכות הכוללת של ההצעה מבחינת מתודולוגית התכנון, הפיתוח והתחזוקה (20%)
• התרומה המעשית של המוצר לכלל חברי מיט"ל ושיתופי פעולה בין מוסדי(30%)
• התאמת המוצר לשימושים טכנולוגים במוסדות להשכלה גבוהה (30%)
חובות הזוכים במלגת הפיתוח
• להעמיד את הכלי לשימוש המוסדות החברים במיט"ל, כולל ספרות מלווה נאותה הכוללת הוראות התקנה ומדריך למשתמש ולאדמיניסטראטור
• הדרכה באמצעות ימי עיון וסדנאות של מיט"ל לשימוש והתקנת כלי עזר
• כספי מענק הפיתוח יוענקו לזוכים באמצעות רשות המוסד בו הם פועלים,
• הזוכים במלגות הפיתוח יוזמנו להציג את הפיתוחים בכנס השנתי של מיט"ל שייערך ביוני 2007 במכון הטכנולוגי בחולון. תוצאות הפיתוחים, מסקנות ולקחים יוצגו בכנס מיט"ל 2008.
חדשות מיט"ל
פעילות מיט"ל
טל':03-6460555 | פקס:03-6460557 | בניין הנדסת תוכנה, אוניברסיטת תל אביב, רמת אביב, תל אביב 69978 | meital@mail.iucc.ac.il