ויתולועפו ל"טימ תורטמ
שומישה םודיקב - תוימדקא תוללכמו תואטיסרבינוא - ההובג הלכשהל תודסומל עויס הנה לטימ תרטמ
.הדימל תויגולונכטב

:םירושימ השולשב ל"טימ תלעופ וז הרטמ גישהל ידכ

םיילועפתו םייגוגדפ םימוחתב עויס .א
םימוחתב ןויד תוצובק לוהינ ללוכ ,ההובג הלכשהב e-Learning אשונב יזכרמ עדימ רתא תלעפה
.םיילועפתהו םייגוגדפה
.הדימל תויגולונכט אשונב יתנש סנכ ןוגרא
םירושקה םיאשונב ,תוימדקאה תוללכמבו תואטיסרבינואב ,ימדקאה לגסלו הכימתה יזכרמל םיסרוק
.בושקתה טקיורפל
- תוימדקאה תוללכמה טרפב – םוחתב םיליעפ םניאו ת"תו י"ע םיכמתנה םיימדקא םיפוגל היינפ
.הכרדהו ץועיי ,תועדומ תריציל
םיינכט םיתוריש .ב
שומישב תוסנתהל םינינועמה םכרד תליחתב תודסומ וא םינטק םיימדקא תודסומל Hosting יתוריש
.ןטק ףקיהב תוידומיל תויגולונכטב
.הכימתה יזכרממ םיינכטה םילגסל םיסרוק
.ההובגה הלכשהה תודסומל חווידו תויפוליח וא תושדח הדימל תויגולונכט תניחב
םימואית .ג
.םיינכטה םיתורישהו עויסה תולועפל ,תורמוחו תונכות שכרל - םיתוריש לש תיזכרמ הנמזה
- םירחא םירזגמב תומייקתמה ולא םע הז םוחתב ההובגה הלכשהה תכרעמ תויוליעפ בולישו םואית
.תואירב ,ךוניחה 'רעמ ,היישעת
.םיירוביצו םייקסע ,םיימינפו םיינוציח םימרוג ינפב ההובגה הלכשהה תכרעמ גוציי
.תויתשתב תועקשה םואית