ל"טימ הנבמ
ירבח םנה ל"טימ ירבח .(יאטיסרבינואניבה םיבושיחה זכרמ) א"בחמ תרגסמב תלעופה הדיחי הנה ל"טימ
.בושקתה טקייורפל הבצקה ת"תומ םילבקמה ההובג הלכשהל םירחא תודסומו א"בחמ

.הלהנימו יוגיה תדעו :תודסומ ינש םילעופ ל"טימב

יוגיהה תדעו
הדובעה תוינכת תא רשאל תנמ לע רטסמסב םעפ תוחפל תסנכתמ הדעוה .לטימ רבח לכמ גיצנ תללוכ
.לטימ תלועפ ינוויכו
'נוא) גומלא רמת ר"ד ,(ביבא-לת תטיסרבינוא) רוא דוהא ,(ר"וי) ינאת בד 'פורפ :יוגיהה תדעו ירבח
הפי הנדע ,(רקנש תללכמ) דרגנירג לאונמע 'פורפ ,(א"בחמ ר"וי) ןייטשנרוב לאגי 'פורפ ,(הפיח
ר"וי) ןמיונ באז 'פורפ ,(ןליא-רב 'נוא) ךרבמ הרימז 'פורפ ,(א"בחמ להנמ) ןהכ יבא ,(החותפ 'נוא)
ר"ד ,(הדוארב טרוא תללכמ) קדנופ דוד ר"ד ,(א"ת 'נוא) סאימחנ יפר ר"ד ,(ת"תו לש בושקתה תדעו
לגיס ר"ד ,(ןמצייו ןוכמ) טילש ימע ר"ד ,(ןוירוג-ןב 'נוא) םחש יכדרמ 'פורפ ,(ןוינכט) קנרפ יטומ
.(ל"טימ תלהנמ) רש

לטימ תלהנימ
רבח ,(תלהנימה ר"ויכ םג ןהכמו ת"תו ר"וי ידי לע הנוממה) יוגיהה תדעו ר"וימ תבכרומ לטימ תלהנימ
תחא לש ימדקא לגס רבחו ת"תו לש בושקיתה תדעו גיצנ ,א"בחמ להנמ ,יוגהה תדעוב רבחה ימדקא לגס
עוציבל לטימ להנמב תרזענו הדיחיה לש ףטושה לוהינה לע תחקפמ הלהנימה .לטימב תורבחה תוללכמה
.תפטושה הדובעה