עדימ זכרמ עדימ םיעוריא ןויכרא הדובע תוצובק םיתוריש תודוא
  עדימ זכרמ עדימ םיעוריא ןויכרא הדובע תוצובק םיתוריש תודוא

לטימ הנבמ
לטימ תורטמ
םיפתוש

  עדימ זכרמ עדימ םיעוריא ןויכרא הדובע תוצובק םיתוריש תודוא
  עדימ זכרמ עדימ םיעוריא ןויכרא הדובע תוצובק םיתוריש תודוא
  עדימ זכרמ עדימ םיעוריא ןויכרא הדובע תוצובק םיתוריש תודוא
  עדימ זכרמ עדימ םיעוריא ןויכרא הדובע תוצובק םיתוריש תודוא
  עדימ זכרמ עדימ םיעוריא ןויכרא הדובע תוצובק םיתוריש תודוא