מערכות בריאות בעולם

פרויקט במסגרת קול קורא 2 לקידום יישומי טכנולוגיות למידה

 

דן גרינברג

המחלקה לניהול מערכות בריאות, אוניברסיטת בן גוריון

 

רקע

הקורס "מערכות בריאות בעולם" הינו קורס חובה או בחירה בכל התוכניות לתואר ראשון בניהול מערכות בריאות ולתואר שני בניהול מערכות בריאות ובריאות הציבור. הקורס נועד להקנות לסטודנטים הבנה בסיסית בתפקידי מערכת הבריאות, במרכיביה המרכזיים וביחסי הגומלין בין בעלי העניין במערכת. במהלך הקורס מוצגים מודלים שונים לארגון שירותי הבריאות ומימונם, תוך לימוד מעמיק ובחינה השוואתית של מערכות בריאות באירופה (בריטניה וגרמניה), צפון אמריקה (ארה"ב וקנדה) וישראל. כמו כן, מציג הקורס את האתגרים המרכזיים העומדים בפני מערכות בריאות בשנים האחרונות ואת הרפורמות והשינויים הארגוניים בשירותי הבריאות.

במסגרת הקול הקורא של ות"ת פותח קורס זה כקורס מקוון לתלמידי התואר הראשון והשני של המחלקה לניהול מערכות בריאות.

שיטות

בפיתוח קורס מקוון במערכות בריאות בעולם קיימים כמה אתגרים מרכזיים:

§   הקורס מוצע הן לתלמידי התואר הראשון והן לתלמידי התואר השני. הסטודנטים בתארים השונים נבדלים ברקע התעסוקתי והאקדמי (תחום התואר הראשון לסטודנטים לתואר שני ובקרב הסטודנטים לתואר ראשון- היקף הקורסים שנלמדו לפני הקורס במערכות בריאות בעולם), מספר השעות אותם הם יכולים להקדיש ללימוד והציפיות מקורס זה. לפיכך, הקורסים לתואר הראשון והשני נבדלים ברמתם, בסוג הדרישות, בדיונים וכן בחלק מנושאי הלימוד.

§   מערכות הבריאות במדינות השונות עוברות רפורמות ושינויים תכופים. לפיכך, הקורס חייב להיות דינאמי ולהתעדכן מידי שנה.

באמצעות תוכנת Camtasia הוקלטו הרצאות בשישה נושאים עיקריים המהווים את הבסיס לקורס בשני התארים. פרקי לימוד אלו כוללים:

1) שיעור מבוא הדן בתפקידים וביעדים של מערכות בריאות וכן באתגרים בביצוע השוואה בינלאומית של מערכות אלו;

2) מערכת הבריאות בבריטניה.

3) מערכת הבריאות בגרמניה;

4) מערכת הבריאות בארצות הברית;

5) מערכת הבריאות בקנדה;

6) שיעור סיכום.

נוסף על כך פרקי לימוד ייחודיים, לכל אחד מהתארים (לדוגמה: בריאות והגירה, הערכת איכות בשירותי בריאות ותכנון כוח אדם במערכת הבריאות), מצויים עדיין בשלבי פיתוח ומועברים נכון להיום במסגרת של הרצאות פרונטליות. על מנת לבחון את יעילות הלימוד המקוון פותחו בחנים אינטראקטיביים, בהם מחויבים הסטודנטים לאחר סיום הלימוד של כל פרק, ותרגילים (studies case) שישמשו לקבוצות דיון שייערכו בצורה מקוונת. שביעות הרצון של הסטודנטים מהקורס המקוון הוערכה באמצעות שאלון משוב מקוון בן 10 שאלות שהתייחס, בין השאר לנקודות הבאות: קצב הלימוד ומידת ההשקעה הנדרשת, אינטראקציה עם המרצה והסטודנטים האחרים בקורס, חומרי עזר נחוצים ובעיות טכניות במהלך לימוד הקורס.

תוצאות ומסקנות

פיתוח השיעור הנוגע למערכת הבריאות בארצות-הברית הסתיים בסמסטר ב' תשס"ו והורץ כפיילוט בקרב כ-60 סטודנטים בתואר הראשון והשני בניהול מערכות בריאות באוניברסיטת בן גוריון. בעקבות הלקחים מההפעלה הראשונית של הקורס והצעות הסטודנטים, פותחו פרקי הלימוד האחרים ובסמסטר ב' תשס"ז מוצע מרבית הקורס במתכונת מקוונת ל-140 סטודנטים. בהמשך לניסיון שיצטבר בסמסטר הנוכחי ומשוב סופי של הסטודנטים בסיום הסמסטר, יוצע הקורס במתכונת מקוונת מלאה החל משנת הלימודים תשס"ח, תוך התייחסות למשובים ולצרכיהם הייחודיים של הסטודנטים בכל אחד מהתארים.