מערכות בריאות בישראל

סוג: אתר מלווה קורס

מוסד: אוניברסיטת חיפה

סביבת הפעלה:    Highlearn http://virtualnew.haifa.ac.il/

IsraelHealthSystems.jpg

תחום תוכן: בריאות הציבור

קהל יעד: בריאות הציבור

רציונאל: הקורס נועד להקנות לסטודנטים הבנה במבנה מערכת הבריאות בישראל, מרכיביה המרכזיים ויחסי הגומלין בין בעלי העניין במערכת.

ריכוז כל החומר התיאורטי באתר קורס ודרבון הסטודנטים לקרוא את חומר הרקע באופן שוטף כך שבשיעורים ניתן יהיה לדון בעיקר בבעיות המערכתיות והעקרוניות של מבנה מערכת הבריאות בישראל.

תאור: קורס בנושא מבנה מערכת הבריאות בישראל, כולל: מבנה משרד הבריאות, קופות החולים ובתי החולים לסוגיהם השונים. כמו גם הכללים על פיהם פועלת מערכת הבריאות ובכלל זה: עיקרי חוק ביטוח בריאות ממלכתי, חוק זכויות החולה הסדרי ההתחשבנות הקיימים במערכת ומדיניות משרד הבריאות והמוסדות האחרים.

אתר הקורס כולל הרצאות מוקלטות ופרקים סרוקים של ספר הלימוד. לכל נושא חוברו שאלות חזרה סגורות עליהם נדרשו הסטודנטים לענות כחלק מחובות הקורס.

שימוש ברכיבים טכנולוגיים: הרצאות מוקלטות, תרגול אינטראקטיבי

יישום: תשס"ז - 48 סטודנטים, תשס"ח - 50 סטודנטים