עיצוב מחדש של קורסים והתאמתם להוראה מקוונת

פרויקט במסגרת קול קורא 2 לקידום יישומי טכנולוגיות למידה

 

יעל שטימברג ויהודית רם

Virtual Tau אוניברסיטת תל-אביב

רגינה ישראלי

החוג לסטטיסטיקה, אוניברסיטת תל-אביב

 

במסגרת הקול הקורא לקידום יישומי טכנולוגיות למידה, פותח באוניברסיטת תל-אביב קורס מקוון "מבוא לסטטיסטיקה לכלכלנים ב'". הקורס פותח בשיתוף פעולה בין צוות מהחוג לסטטיסטיקה ומומחים להוראה מקוונת, ממרכז התמיכה של Virtual Tau. המטרה המרכזית הייתה להרחיב את אפשרויות ההוראה והלמידה בקורסים רבי משתתפים תוך ניצול יעיל של הטכנולוגיה. קורס זה בסטטיסטיקה נבחר הן בשל אפשרויות הגיוון בהוראת הסטטיסטיקה והן בשל העובדה שקורסים רבים דומים נלמדים בקמפוס בפקולטות שונות. עם תום הפיתוח התבצע ניסוי מבוקר שמטרותיו היו לבחון את היתכנות הלמידה המקוונת ואת מידת יעילותם של רכיבי הוראה ולמידה נתמכי טכנולוגיה שהינם ייחודיים לקורס המקוון.

בשנים האחרונות נכנס לשימוש המונח "עיצוב מחדש" של קורסים אקדמיים רבי משתתפים (Course Redesign). המונח מתייחס הן לשינוי פדגוגי והן לשינוי באיכות ובניצול רכיבי הוראה ולמידה נתמכי טכנולוגיה (2003 .(Twigg במחקרים קודמים מודגש הצורך בחדשנות פדגוגית ושילובה בלמידה מקוונת במלואה. יחד עם זאת, ממצאי מחקרים שבחנו קורסים מקוונים לסוגיהם וביניהם קורסים בסטטיסטיקה אינם אחידים באשר לרמת ההישגים ושביעות הרצון של הסטודנטים (Stephenson, 2001; Suanpang et al., 2003; Twig, 2003; Ward, 2004).

הקורס הנוכחי נבנה סביב ארבעה רכיבי הוראה ולמידה מרכזיים: רכיבים תוכניים (להקניית הידע והבנייתו, תוך שימוש במידע ויזואלי), רכיבים ניהוליים (לניהול וארגון הלמידה), רכיבים תקשורתיים (לתמיכה שוטפת, רפקלסיה, ולהבניית ידע משותף), ורכיבים להערכה עצמית של הלומד (לצורך מיקוד קשיים ותחושת שליטה בחומר הנלמד (De Lièvre et al., 2006). השימוש בכל אלו בא ליצור סביבה התומכת בהבניית הידע אצל הלומד העצמאי המקוון, החל משלב רכישת המושגים הסטטיסטיים הבסיסיים ועד שלב היישום ופתרון הבעיות באופן עצמאי(Rumsey, 2002) . הקורס נבנה באופן שניתן יהיה לעשות שימוש בכולו או ברכיבים ממנו בקורסים דומים.

על מנת לבחון את ההיתכנות של למידה בסביבה מקוונת במלואה בקורס "מבוא לסטטיסטיקה לכלכלנים" נערך ניסוי מבוקר, שבו נבדקו ההבדלים בהישגים ושביעות הרצון מהקורס. הקורס נלמד במקביל בשלושה אופנים: קורס מקוון במלואו (40=N), קורס מקוון בחלקו (31N=) וקורס פא"פ (51N=). על מנת לבחון את יעילותם של הרכיבים המשולבים בסביבת הלמידה המקוונת, כגון רכיבים המשמשים לאינטראקציה, להערכה שוטפת ולהצגת תכנים ולהמחשה, נערך מעקב אחר רמת השימוש ברכיבים ונאסף מידע מתוך משוב כתוב של הסטודנטים.

 
מן הממצאים עולה, שהישגיהם של הסטודנטים המקוונים אינם נופלים מאלו של הלומדים בכיתה הרגילה פנים אל פנים. שביעות הרצון של הסטודנטים מהקורס המקוון דומה לזו של הסטודנטים בקבוצת הביקורת. נמצא שלמידה בקורס המקוון עונה על צורך קיים של כמחצית הסטודנטים בקורס. היא נתפסת כמרחיבה ומגוונת את אפשרויות הלמידה וההוראה, ומביאה לחיסכון בזמן המושקע בלמוד החומר. מתוך בדיקת יעילות הרכיבים בקורס המקוון נמצא שהסטודנטים עושים שימוש רב ברכיבי קורס ההכרחיים ללמידה השוטפת, כגון תכנים ומטלות, אך עושים שימוש דל ברכיבים אחרים כישומונים או קבוצות דיון. מעובדה זו יש להסיק מסקנות לגבי אופן שילוב הרכיבים הללו בהוראה המקוונת, לגבי הערכת ההישגים של סטודנטים מקוונים, ולגבי שלבים מרכזיים בתהליך הפיתוח וההוראה של קורס המעוצב מחדש בתחום דעת זה.

בהרצאה יוצג הקורס עצמו ויועלו דילמות ומסקנות באשר להפיכת קורס מבוא רב משתתפים בתחום המדעים המדויקים לקורס מקוון במודל שבו השתמשנו.

 

 

מקורות

 

De Lièvre, B., Depover , C. & Dillenbourg, P. (2006). The Relationship BetweenTutoring Mode and Learners’ use of Help Tools in Distance Education. Instuctional Science, 34(2), 97-126

Law, N., Chow, A. & Yuen, A.H.K. (2005). Methodological Approaches to Comparing Pedagogical Innovations Using Technology. Journal Education and Information Technologies, 10(1).  

Rumsey, D.J. (2002). Statistical Literacy as a Goal for Introductory Statistics Courses. Journal of Statistics Education, 10(3). www.amstat.org/publications/jse/v10n3/rumsey2.html

Stephenson, W. R. (2001). Statistics at a Distance. Journal of Statistics Education, 9(3). www.amstat.org/publications/jse/v9n3/stephenson.html

Suanpang, P., Petocz. P. & Reid, A. (2004). Relationship between learning outcomes and online accesses. Australasian Journal of Educational Technology, 20(3), 371-387. http://www.ascilite.org.au/ajet/ajet20/suanpang.html

Twig, C. (2003). Improving Learning and Reducing Costs: Lessons Learned from Round III of the Pew Grant Program in Course Redesign. http://www.thencat.org/PCR/R3Lessons.html

Ward, B. (2004). The Best of Both Worlds: A Hybrid Statistics Course. Journal of Statistics Education, 12(3). www.amstat.org/publications/jse/v12n3/ward.html